Giới Thiệu Chung
 
I. Tôn chỉ mục đích

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang (gọi tắt là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Hà Giang.. Hoạt động của Liên hiệp hội đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

 Mục đích: của Liên hiệp hội là tập hợp đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Liên hiệp Hội Hà Giang có tư cách pháp nhân, biên chế, con dấu, tài sản riêng.

 II. Chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội Hà Giang

- Tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

- Làm đầu mối liên kết giữa các Hội thành viên với nhau, với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức hoạt động hợp pháp khác ở địa phương nhằm giải quyết những vấn đề chung của Liên hiệp hội.

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hội thành viên của Liên hiệp hội tỉnh Hà Giang
III. Liên hiệp hội Hà Giang có các nhiệm vụ chính sau:

          1. Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động  của Liên hiệp hội, điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các hội thành viên.

2. Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố an ninh – quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng của địa phương.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường.

- Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào sáng tạo của quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

- Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đối giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hôi khác.

3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:

- Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp,

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nướcđối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ; tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vaath chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

4. Thực hiện vai trò thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

- Phối hợp với các tổ chức thành viên khác triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

5. Tăng cường hợp tác với các Hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế.
IV. Mục tiêu
         Thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành TW khóa X”về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ". Chỉ thị 42- CT/TW, ngày 19/4/2010 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất l­ượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc". Là tổ chức chính trị- xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, Liên hiệp Hội Hà Giang bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện những mục tiêu cơ bản sau :

Một là: Tập trung xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang vững mạnh về mọi mặt. Đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh và thực hiện sự nghiệp công nhiệp hóa hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 27- NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành TW khóa X”về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ". Chỉ thị 42- CT/TW, ngày 19/4/2010 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất l­ượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc"

Hai là: Củng cố xây dựng Liên hiệp hội thật sự vững mạnh, là nòng cốt trong việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang tới các hội thành viên và đội ngũ trí thức.

Ba là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức. Xây dựng đội ngũ trí thức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt; tích cực chống những biểu hiện không lành mạnh trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra.

Bốn là: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định của pháp luật. Chủ động tập hợp, chủ động đề xuất, cung cấp thông tin, cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định các chủ trư­ơng, đ­ường lối, chính sách củaTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa...

         Năm là: Là thành viên của Mặt trận tổ quốc, Liên hiệp hội phấn đấu là cầu nối vững chắc giữa lực lượng trí thức với các cơ quan Đảng, Nhà n­ước, với các đoàn thể chính trị - xã hội... trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trí thức trong hoạt động khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều công sức, trí tuệ cho quê hương đất nước, cho xã hội.

Sáu là: Là nhân tố tích cực trong việc thực hiện xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; lĩnh vực bảo vệ môi trư­ờng, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phát hiện, giúp đỡ, cổ vũ, động viên, bồi d­ưỡng tài năng sáng tạo trong nhân dân và trong lực l­ượng trí thức khoa học trong tỉnh.

Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website