Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang

giải thưởng sáng tạo công nghệ việt nam 2018.
Hội thi kỹ thuật lần thứ 4 -2018
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website