Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang

Cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 13-2018
Hội thi kỹ thuật lần thứ 4 -2018
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website