Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang

giải thưởng 2024
CUỘC THI TTN,NĐ NĂM 2023
hội thi STKT 2023
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website