Thực trạng công tác tư vấn phản biện (TVPB) của Liên hiệp Hội Hà Giang và một số giải pháp nâng cao chất lượng TVPB trong thời gian tới

 Từ khi mới được thành lập và đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 4 năm 2012, nhận thức được vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác tư vấn phản biện (TVPB) của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam; Liên hiệp Hội Hà Giang đã xác định hoạt động TVPB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội, nhằm thực hiện chức năng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

          Để thực hiện được nhiệm vụ này, Liên hiệp Hội Hà Giang đã tham mưu trình UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 quy định về hoạt động TVPB & GĐXH của Liên hiệp Hội Hà Giang làm cơ sở triển khai thực hiện. Nhờ có sự quyết tâm của Thường trực Liên hiệp Hội Hà Giang và nhờ có sự giúp đỡ tích cực, nhiệt tình của Ban TVPB Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc giới thiệu các chuyên gia TVPB đầu ngành theo từng lĩnh vực chuyên môn ở các Hội ngành Trung ương tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm với khoa học, trong đó có nhiều chuyên gia nguyên là Lãnh đạo các Bộ, ban ngành, Cục, Vụ, Viện, Lãnh đạo các Hội ngành ở Trung ương đã tham gia Hội đồng TVPB của Liên hiệp Hội Hà Giang. Kết quả từ năm 2014 đến nay, Liên hiệp Hội Hà Giang đã tổ chức thực hiện TVPB độc lập thành công đối với 16 chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm. Bình quân mỗi năm Liên hiệp Hội Hà Giang được UBND tỉnh giao thực hiện 04 nhiệm vụ TVPB. Chỉ riêng năm 2018, Liên hiệp Hội Hà Giang được giao 05 nhiệm vụ TVPB (trong đó UBND tỉnh giao 4 nhiệm vụ, Liên hiệp Hội Việt Nam giao 01 nhiệm vụ).

Thực trạng công tác tư vấn phản biện (TVPB) của Liên hiệp Hội Hà Giang và một số giải pháp nâng cao chất lượng TVPB trong thời gian tới

Thường trực Liên hiệp Hội Hà Giang tham dự Hội thảo, tập huấn “Xây dựng

đề cương và báo cáo TVPB & GĐXH tại tỉnh Bắc Cạn”

          Về hiệu quả của công tác TVPB: Dựa trên các cơ sở luận cứ khoa học, thực tiễn, độc lập khách quan, Hội đồng phản biện của Liên hiệp Hội đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của các báo cáo, đề án, dự án; phát hiện ra những sai sót chưa đảm bảo tính lô gic, khoa học, thực tiễn, tính khả thi. Hội đồng phản biện đã giúp cho cơ quan chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng đề án, dự án tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cho báo cáo, đề án, dự án được đầy đủ, đảm bảo chất lượng, đảm bảo tính khoa học, khả thi và tính hiệu quả. Những nội dung TVPB và ý kiến đề xuất, kiến nghị của Hội đồng TVPB đã cung cấp thông tin kịp thời giúp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có góc nhìn tổng quan trước khi quyết định ban hành chương trình, phê duyệt đề án, dự án; trong đó, có nhiều dự án Hội đồng TVPB của Liên hiệp Hội Hà Giang đã kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh không thông qua, một số dự án phải chỉnh sửa một cách cơ bản. Từ đó, tiếng vang của Liên hiệp hội Hà Giang đã được lan tỏa. Hiện nay, nhiều dự thảo về chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như dự thảo dự án Luật, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh được HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Giang trưng cầu ý kiến tham gia của Liên hiệp Hội Hà Giang. Hàng năm, UBND tỉnh Hà Giang đã cấp kinh phí ổn định cho Liên hiệp Hội Hà Giang để thực hiện 04 nhiệm vụ TVPB. Riêng năm 2018, UBND tỉnh giao 04 nhiệm vụ và Liên hiệp Hội Việt Nam giao 01 nhiệm vụ.

          Thành công hoạt động TVPB của Liên hiệp Hội Hà Giang đã khẳng định công tác TVPB của Liên hiệp Hội Hà Giang đã được nâng lên cả về chất và lượng, mang lại hiệu quả thiết thực, đã tác động tích cực tới nhận thức của Lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh về vai trò công tác TVPB của Liên hiệp Hội, góp phần nâng cao vị thế, vai trò và uy tín của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nói chung và của Liên hiệp Hội Hà Giang nói riêng.

Thực trạng công tác tư vấn phản biện (TVPB) của Liên hiệp Hội Hà Giang và một số giải pháp nâng cao chất lượng TVPB trong thời gian tới

Thường trực Liên hiệp Hội Hà Giang tham luận tại Hội thảo tập huấn tại tỉnh Bắc Cạn

          Sau 4 năm triển khai hoạt động TVPB trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp Hội Hà Giang rút ra một số kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác TVPB trên địa bàn tỉnh như sau:

          Về thuận lợi: Hoạt động TVPB được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm; Liên hiệp Hội Hà Giang đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động TVPB&GĐXH làm cơ sở tổ chức thực hiện; Liên hiệp Hội Hà Giang đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh liên quan để lựa chọn, đề xuất nhiệm vụ TVPB trọng tâm, trọng điểm, thiết thực (đề xuất đề tài, nhiệm vụ trúng và đúng với yêu cầu mà tỉnh cần); Đội ngũ cán bộ, nhân lực của cơ quan thường trực Liên hiệp Hội Hà Giang có đủ năng lực quản lý tổ chức thực hiện thành công hoạt động TVPB; Đã huy động, tập hợp được sự tham gia của chyên gia TVPB, nhà khoa học đầu ngành ở Trung ương và ở tỉnh có chuyên môn sâu, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm tham gia; Chất lượng kết quả TVPB của Liên hiệp Hội được chính quyền địa phương đánh giá cao và tin dùng; cơ quan chủ đầu tư, đơn vị soạn thảo chấp thuận.

          Tuy nhiên, quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ TVPB trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng còn gặp nhiều khó khăn, đó là: Khả năng tiếp cận thông tin, tính nhạy bén, kỹ năng lựa chọn, đề xuất đề tài, nhiệm vụ TVPB của Liên hiệp Hội địa phương chưa kịp thời, chính xác; một số ngành của tỉnh chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của hoạt động TVPB của Liên hiệp Hội; mặt khác do cơ chế chính sách “Mở cửa kêu gọi đầu tư của tỉnh” nên các doanh nghiệp (chủ đầu tư thực hiện dự án) không tự giác chấp hành thực hiện quy định về TVPB; Trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện của cơ quan chủ đầu tư chưa cao, nhất là việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan tư vấn phản biện dự án; nhiều dự thảo chương trình, dự án của tỉnh được đưa ra lấy ý kiến trong thời gian rất ngắn nên Liên hiệp Hội và các Hội thành viên không tiếp cận được thông tin và không chủ động được nguồn lực và thời gian để đóng góp ý kiến; Thiếu cán bộ chuyên trách có trình độ về KH&KT, có chuyên môn sâu, kinh nghiệm và kỹ năng về TVPB; đội ngũ trí thức là cộng tác viên ở các Sở, ban ngành của tỉnh bận công việc chuyên môn nên không có thời gian cho việc nghiên cứu, tham gia hoạt động TVPB và thiếu chuyên gia đầu ngành ở địa phương có trình độ chuyên môn sâu, tâm huyết, nhiệt tình với khoa học, công tác TVPB; Quy định của Nhà nước về cơ chế về tài chính cho công tác TVPB còn nhiều vấn đề bất cập, khó cho địa phương có thể huy động chuyên gia giỏi cho lĩnh vực cần tham gia: định mức kinh phí thù lao chi cho công tác TVPB áp dụng theo Thông tư 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính quá thấp so với định mức chi cho Hội thảo khoa học quy định tại Thông tư Liên bộ Tài chính, KH&CN số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của hoạt động TVPB của Liên hiệp Hội địa phương.

          Để hoạt động TVPB của Liên hiệp Hội tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác TVPB góp phần vào công cuộc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Hà Giang đề xuất thực hiện một số giải pháp chủ yếu như sau: Liên hiệp Hội các địa phương cần phải tích cực, chủ động trong việc phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh liên quan cập nhật thông tin, kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế nhất là về KH&CN; bám sát thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội để lựa chọn vấn đề TVPB cấp thiết nhất, giải quyết được búc xúc của xã hội đại diện cho địa phương, vùng, miền và phù hợp với năng lực của Liên hiệp Hội địa phương để đề xuất kịp thời, chính xác với Tỉnh, với Bộ, ngành, với Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét, phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện. Cần phải làm tốt công tác tập hợp đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành ở Trung ương và ở tỉnh có trình độ, chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt tình, tâm huyết tham gia đóng góp nhiều ý kiến, mang lại giá trị thiết thực, hiệu quả. Từ đó, nâng cao được uy tín, tạo sự tin tưởng, nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của công tác TVPB. Đối với các đề tài, dự án TVPB, cần phải làm tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra, kết quả nghiên cứu phải được Hội đồng khoa học của tỉnh, của Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao; kết quả sản phẩm đầu ra phải mang lại được giá trị và hiệu quả xã hội đích thực. Đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục tăng cường sự quan tâm, hàng năm tổ chức các lớp Hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực và chia sẻ kinh nghiệm cho các Hội thành viên về hoạt động TVPB. Đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành, sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTC về Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động TVPB & GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho phù hợp với thực tế; tạo điều kiện để tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN trước hết là các chuyên gia có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm quản lý trên các lĩnh vực để tham gia đóng góp ý kiến TVPB, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, của quốc gia trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Địa chất khoáng sản và Luật Công chứng (sửa đổi)
icon Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Đất đai và Luật Viễn thông (sửa đổi)
icon Kế hoạch tổ chức Hội thảo chia sẻ, cung cấp thông thông tin về phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang
icon Một vài ý kiến chia sẻ, bình luận xung quanh về: Điểm 10 nhiều gấp 60 lần - Một kỳ thi không bình thường!
icon "Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang" chưa đảm bảo tính lô gic, khoa học và tính khả thi
icon Liên hiệp Hội Hà Giang phản biện Dự án "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
icon Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang tổ chức phản biện dự án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
icon Một số cách nhận biết để phòng tránh khi sử dụng thực phẩm
icon Tiếp tục tham gia tư vấn, phản biện dự thảo Nghị quyết về một số chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh.
icon Chia sẻ kinh nghiệm về thành công của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ở Hà Giang, một số kiến nghị đề xuất
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website