UBND TỈNH HÀ GIANG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

 

Số:            /QĐ-LHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Giang, ngày 15  tháng 9  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên hiệp các Hội

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang khóa I, nhiệm kỳ 2011-2016

 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

         

Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngày 05 tháng 01 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang khóa I, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6, ngày 08 tháng 8 năm 2014;

 Theo đề nghị của Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang khóa I, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng thư ký, Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ;

- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ;

- BTC Tỉnh ủy, BTG Tỉnh ;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy ;

- UB MTTQ VN tỉnh Hà Giang ;

- Sở Nội vụ,

- Ủy viên BCH Liên hiệp hội;

- Các Hội thành viên;

- Lưu VT, VP LHH.

TM. BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP HỘI

CHỦ TỊCH


Đã ký

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Minh Tiến  

UBND TỈNH HÀ GIANG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy chế làm việc BCHQuy chế làm việc BCH

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HÀ GIANG KHÓA I, NHIỆM KỲ 2011-2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 QĐ-LHH ngày 15 tháng 9  năm 2014

của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang)

 
  Quy chế làm việc BCH

 

 


Chương I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA

BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP HỘI

          Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

          Quy chế này quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc, chế độ thông tin báo cáo của Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Ban chấp hành Liên hiệp hội) bao gồm: Ban chấp hành, Ban thường vụ, các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ và Thường trực Liên hiệp hội gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và Tổng thư ký Liên hiệp hội.

          Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban chấp hành Liên hiệp hội

          1. Ban chấp hành Liên hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Hội nghị Ban chấp hành phải có mặt 2/3 tổng số ủy viên trở lên, khi biểu quyết phải có quá 1/2 số ủy viên trở lên nhất trí thì nghị quyết đó mới có giá trị và hiệu lực thi hành.

          2. Tuân thủ sự lãnh đạo, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể, thiểu số phục tùng đa số. Mỗi ủy viên Ban chấp hành (BCH) nghiêm chỉnh thực hiện theo nghị quyết và theo sự phân công của tập thể Ban thường vụ (BTV) Liên hiệp hội.

          Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban chấp hành Liên hiệp hội

          1. Bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký; bầu Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban kiểm tra Liên hiệp hội.

          2. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra, Quy chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp hội.

          3. Quyết định chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm và 6 tháng của Liên hiệp hội.

          4. Thông qua báo cáo hoạt động hàng năm và nhiệm kỳ, báo cáo bất thường của Ban kiểm tra khi có những việc phát sinh.

          5. Trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban chấp hành có thể bổ sung hoặc miễn nhiệm một số ủy viên khi có 2/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành biểu quyết tán thành. Đại diện của các sở, ban ngành, đoàn thể là ủy viên Ban chấp hành mà không tham gia trong lãnh đạo các hội thành viên, đơn vị trực thuộc, khi nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác thì không tham gia Ban chấp hành nữa; Ban chấp hành Liên hiệp hội xem xét bầu bổ sung để đảm bảo đủ số lượng.

          6. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội, chỉ đạo mọi hoạt động của Liên hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội; Quyết định và triệu tập Đại hội nhiệm kỳ mới; thảo luận và thông qua các văn kiện trình Đại hội, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

          Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban thường vụ Liên hiệp hội

          Ban thường vụ Liên hiệp hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên; Ban thường vụ thay mặt Ban chấp hành và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Liên hiệp hội về việc lãnh đạo, điều hành giữa 2 kỳ họp hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội và chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động của Liên hiệp hội theo nghị quyết của Đại hội và của Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          Trách nhiệm và quyền hạn của Ban thường vụ Liên hiệp hội:

          1. Quyết định các chủ trương cụ thể nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          2. Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ quan trọng theo quyết định của Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          3. Quyết định thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc Liên hiệp hội, theo đề nghị của Thường trực Liên hiệp hội phù hợp với qui định của Điều lệ Liên hiệp hội và pháp luật hiện hành.

          4. Quyết định phân công nhiệm vụ, đề nghị cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, miễn nhiệm, kỷ luật các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp hội trong trường hợp các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ vi phạm Điều lệ, Quy chế làm việc và làm ảnh hưởng đến lợi ích, danh dự của Liên hiệp hội.

          5. Giới thiệu nhân sự đại diện cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể khác trong tỉnh.

          6. Quyết định và đề nghị các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức Hội thành viên, Trung tâm trực thuộc theo quy định của Điều lệ Liên hiệp hội Việt Nam và Điều lệ Liên hiệp hội Hà Giang.

          7. Chuẩn bị các chương trình, nội dung, văn bản triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội (kể cả hội nghị định kỳ và bất thường).

          Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên BCH Liên hiệp hội

          1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chấp hành Liên hiệp hội, trường hợp vắng mặt phải báo cáo với Thường trực Liên hiệp hội.

          2. Tham gia ý kiến và biểu quyết các công việc của Liên hiệp hội trong các hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          3. Truyền đạt các Nghị quyết của BCH, Ban thường vụ Liên hiệp hội cho các Hội thành viên hoặc khối ngành, cơ quan mình phụ trách, chỉ đạo trực tiếp tình hình hoạt động của các Hội thành viên thuộc lĩnh vực phụ trách.

          4. Được cung cấp các thông tin về hoạt động của Liên hiệp hội và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

          5. Được tham gia bầu cử, ứng cử, đề cử vào các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp hội; được quyền xin rút khỏi Ban chấp hành Liên hiệp hội do điều kiện sức khỏe, yêu cầu công tác hoặc lý do khác.

          Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên BTV Liên hiệp hội

          Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của ủy viên Ban chấp hành quy định tại Điều 4, ủy viên Ban thường vụ Liên hiệp hội có trách nhiệm và quyền hạn sau:

          1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban thường vụ Liên hiệp hội, thảo luận quyết định chương trình công tác của Liên hiệp hội.

          2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách, thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện các vướng mắc trong quá trình chỉ đạo và đề xuất những chủ trương, biện pháp với Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

          Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Liên hiệp hội

          Thường trực Liên hiệp hội gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và Tổng thư ký có trách nhiệm và quyền hạn sau:

          1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp hội Việt Nam và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên hiệp hội Hà Giang.

          2. Thay mặt Ban chấp hành thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của Liên hiệp hội; thay mặt Ban thường vụ chỉ đạo các công tác của Liên hiệp hội giữa 2 kỳ hội nghị của Ban thường vụ Liên hiệp hội.

          3. Quyết định triệu tập các cuộc họp của Ban thường vụ Liên hiệp hội.

          4. Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ văn phòng, cán bộ các ban về cơ quan Liên hiệp hội Hà Giang và chuyển đi cơ quan khác theo quy định về việc phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ của UBND tỉnh Hà Giang. Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thường trực Liên hiệp hội Hà Giang.

          5. Chỉ đạo văn phòng, các ban chuyên môn cơ quan Thường trực Liên hiệp hội chuẩn bị, xây dựng các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự Đại hội Liên hiệp hội để trình Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          6. Phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy Đảng liên quan trong việc thành lập, kiện toàn, kết nạp, giải thể các tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp hội. Chỉ đạo, hướng dẫn thủ tục thành lập, kết nạp các hội thành viên mới, các trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội.

          7. Chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng và các ban chuyên môn của Liên hiệp hội.

          8. Chỉ đạo công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng, các công việc phát sinh và có trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ Liên hiệp hội.

          9. Là đầu mối phát động, triển khai, tập hợp các đề tài, sáng kiến, nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm của các hội, trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội để trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

          Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Liên hiệp hội

          1. Chủ tịch Liên hiệp hội:

          - Là người đứng đầu Ban chấp hành Liên hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên hiệp hội Việt Nam về toàn bộ hoạt động, xây dựng và phát triển của Liên hiệp hội Hà Giang.

          - Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Liên hiệp hội.

          - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đối ngoại, thi đua khen thưởng, kỷ luật, phát triển đơn vị trực thuộc và công tác khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp hội. 

          - Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội.

                    2. Phó Chủ tịch thường trực:

          - Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn do Ban Thường vụ phân công và theo sự ủy quyền của Chủ tịch Liên hiệp hội.

          - Thay mặt Chủ tịch Liên hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội khi được Chủ tịch ủy quyền và khi Chủ tịch Liên hiệp hội vắng hoặc đi công tác.

          3. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm:

          Các Phó Chủ tịch Liên hiệp hội kiêm nhiệm có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn do Ban Thường vụ phân công và theo sự ủy quyền của Chủ tịch Liên hiệp hội.

          4. Tổng thư ký:

          - Tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ chuyên môn của Liên hiệp hội, tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên hiệp hội trong công tác chỉ đạo;  theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Liên hiệp hội.

          - Giải quyết công việc hàng ngày, tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban thường vụ và Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          - Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch phân công.

          - Là thư ký các cuộc họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp hội.

          - Được ký một số văn bản của Liên hiệp hội được ủy quyền, xong phải có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp hội.

          - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Liên hiệp hội và pháp luật về những vấn đề được phân công.

 

Chương II

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ BÁO CÁO

          Điều 9. Mối quan hệ công tác

          Ban chấp hành Liên hiệp hội có vị trí, trách nhiệm, quyền hạn và có mối quan hệ với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội thành viên và trung tâm trực thuộc, như sau:

          1- Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

          Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà Giang là cấp dưới trực tiếp chấp hành theo Điều lệ, Quyết định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, nội dung, chương trình công tác của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam.

          2- Đối với Tỉnh ủy:

          Ban chấp hành Liên hiệp hội Hà Giang là cơ quan chấp hành sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ. Liên hiệp hội Hà Giang có trách nhiệm tham mưu với Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

          3- Đối với UBND tỉnh:

          Ban chấp hành Liên hiệp hội Hà Giang là cơ quan chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy, nhân sự và nhiệm vụ công tác. Ban chấp hành Liên hiệp hội có trách nhiệm tập hợp, động viên đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh tích cực tham gia thực hiện xã hội hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao cho.

          4- Đối với các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Ban chấp hành Liên hiệp hội Hà Giang là cơ quan phối hợp trong việc tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động khoa học kỹ thuật của đội ngũ trí thức nhằm tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

          5- Đối với các Hội thành viên và Trung tâm trực thuộc:

          Ban chấp hành Liên hiệp hội có trách nhiệm điều hòa, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên và Trung tâm trực thuộc; làm đầu mối giữa các hội thành viên, trung tâm trực thuộc với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết các vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, Hội thành viên, Trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội.

          Điều 10. Chế độ hội họp

          Ban chấp hành Liên hiệp hội họp thường kỳ 6 tháng 1 lần, Ban thường vụ họp 3 tháng 1 lần; khi cần thiết có thể họp bất thường. Thường trực Liên hiệp hội họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần. Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu tham dự phải đảm bảo ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên tham gia. 

          Nghị quyết hội nghị của BCH, BTV được thông báo tới các ủy viên Ban Chấp hành, các Hội thành viên và Trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội.

          Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo

          Định kỳ hàng Quý, 6 tháng và cả năm. Các ủy viên BCH Liên hiệp hội có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công với Ban thường vụ Liên hiệp hội.

          Thường trực Liên hiệp hội thay mặt BCH, Ban thường vụ tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên hiệp hội Việt Nam.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 12. Hiệu lực thi hành

          Quy chế này đã được thông qua Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6, khóa I (nhiệm kỳ 2011-2016) ngày 06 tháng 8 năm 2014.

          Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Giao cho Văn phòng Liên hiệp các hội Hà Giang có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế nếu có phát sinh, vướng mắc thì tổng hợp ý kiến trình BCH Liên hiệp hội xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.    

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP HỘI

CHỦ TỊCH

  

Đã ký 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Minh Tiến

 Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website