UBND TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quy chế làm việc BCHLIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số: 25 /QĐ-BCHLHH

Quy chế làm việc BCH


Hà Giang, ngày   15 tháng 7 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chấp hành

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang

Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026  


BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

 

Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang;

          Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-LHH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang, khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026;

          Theo đề nghị của Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH LHH

- Như Điều 3 (T/h);                                                                   CHỦ TỊCH

- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c);                          

- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (B/c);                                                                   (đã ký)

- TTr. Liên hiệp hội;                                                                                                       

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                          Cao Hồng Kỳ

 

 

UBND TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

Quy chế làm việc BCH

Quy chế làm việc BCHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP

CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HÀ GIANG

 KHÓA III, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-LHH ngày       tháng  4 năm 2022

của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang)

 

Chương I

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

          Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành

Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) là cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh do Đại hội đại biểu bầu và do Ban chấp hành bầu bổ sung (nếu có), gồm: đại diện một số hội thành viên, lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh; có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang giữa hai kỳ Đại hội;

2. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang; thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội;

3. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy; Ban hành quy chế hoạt động và Quy chế sửa đổi, bổ sung (nếu có) của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; Quy chế khen thưởng và các quy định trong nội bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

4. Quyết định kết nạp các hội thành viên mới, chấp thuận hội thành viên xin ra khỏi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang; Quyết định miễn nhiệm, bổ sung các ủy viên Ban chấp hành;   

5. Chuẩn bị và thông qua các văn kiện trình Đại hội; giới thiệu nhân sự, phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự Đại hội cho các hội, các tổ chức thành viên; quyết định triệu tập Đại hội đại biểu và tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khi hết nhiệm kỳ.

          6. Trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban chấp hành có thể bổ sung hoặc miễn nhiệm một số ủy viên khi có 2/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành biểu quyết tán thành. Đại diện của các sở, ban ngành, đoàn thể là ủy viên Ban chấp hành mà không tham gia lãnh đạo các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc, khi nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác thì không tham gia Ban chấp hành nữa; Ban chấp hành Liên hiệp hội xem xét bầu bổ sung để đảm bảo đủ số lượng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban chấp hành

1. Chỉ đạo và nắm bắt tình hình hoạt động, truyền đạt các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên hiệp Hội cho Hội thành viên, cơ quan mình phụ trách; định kỳ báo cáo về Liên hiệp Hội tổng hợp. 

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chấp hành và thảo luận cho  ý kiến biểu quyết đối với công việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại các Hội nghị Ban chấp hành.

3. Chỉ đạo, tham gia tổ chức triển khai các công việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo Nghị Quyết Ban chấp hành Liên hiệp hội liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ngành của cá nhân Ủy viên Ban chấp hành đang phụ trách. 

4. Tham gia chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự và tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khi hết nhiệm kỳ.

5. Được tham gia bầu cử, ứng cử, đề cử vào các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp hội; được quyền xin rút khỏi Ban Chấp hành Liên hiệp hội do điều kiện sức khỏe, yêu cầu công tác hoặc lý do khác.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thường vụ Liên hiệp Hội

 Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang do Ban chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban chấp hành. Ban thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Giúp Ban chấp hành triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội; tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Ban chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giữa hai kỳ họp Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội; 

2. Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban chấp hành Liên hiệp hội (kể cả hội nghị định kỳ và bất thường);

3. Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang theo Nghị quyết của Ban chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các Hội đồng chuyên môn, các Phòng, Ban chuyên môn, các tổ chức khoa học - công nghệ và các tổ chức trực thuộc khác; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội;

4. Quy định nhiệm vụ cụ thể của các ủy viên Ban thường vụ;

5. Thảo luận dự thảo các văn kiện trình các phiên họp Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

6. Đề cử Đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và cử đại diện tham gia Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo yêu cầu.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của các Ủy viên Ban thường vụ 

1. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là đại diện pháp nhân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang. Chủ tịch do Ban chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban chấp hành, tiêu chuẩn do Ban chấp hành quy định; có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang; trước Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang;

b) Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo quy định Điều lệ; Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, Quyết định của Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên hiệp Hội Hà Giang.

c) Chủ trì các phiên họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ;

e) Thay mặt Ban chấp hành, Ban thường vụ ký các văn bản của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

d) Khi Chủ tịch vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội.

2. Phó Chủ tịch chuyên trách

a) Cùng với tập thể Ban thường vụ lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

b) Thay mặt Chủ tịch Liên hiệp Hội giải quyết các công việc của cơ quan Liên hiệp Hội khi Chủ tịch Liên hiệp Hội đi công tác vắng hoặc ủy quyền.

c) Giúp Chủ tịch Liên hiệp Hội chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Hội theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phân công hoặc ủy quyền.

          3. Các Phó chủ tịch kiêm nhiệm

a) Cùng với tập thể Ban thường vụ lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết giữa hai kỳ họp Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp hội; thay mặt Chủ tịch điều hành các cuộc họp chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp hội theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp hội;

c) Tham gia phụ trách một số công việc của Liên hiệp Hội theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Liên hiệp Hội và pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công phụ trách.

4. Tổng thư ký

a) Tổng hợp nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ chuyên môn của Liên hiệp hội, tham mưu cho Chủ tịch và các Phó chủ tịch Liên hiệp hội trong công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Liên hiệp hội.

b) Giải quyết công việc hàng ngày, tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ và Ban chấp hành Liên hiệp hội. Là thư ký các cuộc họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp hội.

c) Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch hoặc các Phó chủ tịch phân công. Được ký một số văn bản của Liên hiệp hội khi được Chủ tịch và Phó chủ tịch ủy quyền, xong phải có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch, các Phó chủ tịch Liên hiệp hội.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Liên hiệp hội và pháp luật về những vấn đề được phân công.

 

Chương II

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

 

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Ban chấp hành Liên hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên cơ sở bàn bạc thống nhất và quyết định theo đa số; các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ½ (một phần hai) tổng số ủy viên Ban chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Quá trình làm việc tuân thủ theo nguyên tắc sự lãnh đạo cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể, thiểu số phục tùng đa số. Mỗi thành viên Ban chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện theo Nghị quyết và theo sự phân công của tập thể Ban thường vụ Liên hiệp Hội.

          Điều 6. Mối quan hệ công tác

Quan hệ giữa Ban chấp hành với các Sở, ban, ngành của tỉnh là mối quan hệ phối kết hợp. Quá trình hoạt động, các Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội có trách nhiệm tăng cường hợp tác, liên kết, phối hợp để tranh thủ sự hợp tác, đầu tư, giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước.

Điều 7. Chế độ hội họp, báo cáo

1. Chế độ hội họp

a) Ban chấp hành Liên hiệp Hội họp thường kỳ 6 tháng một lần; họp bất thường khi có yêu cầu của Ban thường vụ hoặc trên ½ (một phần hai) tổng số ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội;

b) Các cuộc họp của Ban chấp hành là hợp lệ khi có ít nhất trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban chấp hành tham dự họp. Ban chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, việc quy định hình thức biểu quyết do Ban chấp hành quyết định;

c) Công văn triệu tập, tài liệu, chương trình hội nghị được Văn phòng Liên hiệp Hội gửi tới các thành viên ít nhất trước 5 ngày qua hòm thư điện tử hoặc gửi trực tiếp trước khi Hội nghị diễn ra;

2. Chế độ báo cáo: Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội vắng mặt tại các cuộc họp phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến cơ quan thường trực Liên hiệp Hội trước khi họp. Nếu một Ủy viên BCH vắng mặt quá 2 kỳ sinh hoạt liên tục mà không có lý do, hoặc lý do không chính đáng thì BCH sẽ xem xét trách nhiệm và kiến nghị hình thức xử lý.

3. Thường trực Liên hiệp hội thay mặt BCH, Ban thường vụ tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật

1. Các Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội có thành tích xuất sắc trong công tác được Liên hiệp Hội xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội vi phạm Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của Liên hiệp Hội thì sẽ bị xử lý kỷ luật. Hình thức kỷ luật do Ban chấp hành Liên hiệp Hội quyết định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này được Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang thông qua Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Liên hiệp Hội, khóa III (nhiệm kỳ 2021-2026), ngày       tháng 4 năm 2022.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Giao cho Văn phòng Liên hiệp Hội Hà Giang theo dõi việc thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời tổng hợp các ý kiến trình Ban chấp hành Liên hiệp hội xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.    

                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH LHH

                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                            

                                                                                   (đã ký)

                                                                         

                                                                                   Cao Hồng Kỳ

                       

                                                           

 

 


Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website