• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 48/QĐ-LHHVN Quyết định V/v công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang khóa III, nhiệm ki 2021-2026 18/1/2022
2 254/TB-LHHVN Thông báo V/v thay đỏi chức năng nhiệm vụ 12/5/2017
3 229/LHHVN-KHCNMT V/v tổ chức thực hiện ngày khoa học và công nghệ việt nam 18/5/2017 27/4/2017
4 338/QĐ-LHHVN Quyết định V/v ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 18/4/2017
5 194/LHHVN-PBKT Thông báo gửi nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN năm 2018 11/4/2017
6 13/CV-ĐĐLHHVN V/v đề xuất đối tượng hưởng trợ cấp theo kết luận số 59-KL/TW của ban bí thư TW 15/4/2017
7 155/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 23/3/2017
8 Số: 1795/QĐ-TTg Phê chuẩn điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 21/10/2015 mới
9 Số: 15/LHHVN-VP Van kien DH 7 LHHVN_DT6 13/1/2015
10 01 Góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
11 305/LHHVN-KHCNMT V/v thực hiện luật KH&CN năm 2013 và triển khai Quyết định 573/QĐ-LHHVN của Đoàn chủ tịch LHHVN 29/5/2017
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website