• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 305/LHHVN-KHCNMT V/v thực hiện luật KH&CN năm 2013 và triển khai Quyết định 573/QĐ-LHHVN của Đoàn chủ tịch LHHVN 29/5/2017
2 254/TB-LHHVN Thông báo V/v thay đỏi chức năng nhiệm vụ 12/5/2017
3 229/LHHVN-KHCNMT V/v tổ chức thực hiện ngày khoa học và công nghệ việt nam 18/5/2017 27/4/2017
4 338/QĐ-LHHVN Quyết định V/v ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 18/4/2017
5 194/LHHVN-PBKT Thông báo gửi nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN năm 2018 11/4/2017
6 13/CV-ĐĐLHHVN V/v đề xuất đối tượng hưởng trợ cấp theo kết luận số 59-KL/TW của ban bí thư TW 15/4/2017
7 155/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 23/3/2017
8 Số: 1795/QĐ-TTg Phê chuẩn điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 21/10/2015 mới
9 Số: 15/LHHVN-VP Van kien DH 7 LHHVN_DT6 13/1/2015
10 01 Góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website