• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 1269/BVHTTDL-TTr V/v đính chính văn bản số 932/BVHTTDL-TTr ngày 10/3/2017 của bộ VHTTDL 29/3/2017
2 48/QĐ-LHHVN Quyết định V/v công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang khóa III, nhiệm ki 2021-2026 18/1/2022
3 19/CTPH-MTTW-TCTV. Chương trình phối hợp giữa ban thường ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam với trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam năm 2017 19/12/2016.
4 359-QĐ/UBKTTW ban hành hê thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sat và thi hành luật đảng 27/12/2016
5 01-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sat, kỷ luật của Đảng 21/11/2016
6 30-QĐ/TW quy định thi hành Chương VII và chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 26/7/2016
7 330/TB-VPCP Thông báo Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 19/8/2014 19/8/2014
8 08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 27/1/2014 15/3/2014
9 11-QC/TU Quy chế làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang 10/8/2022
10 Số 634-QĐ/TƯ quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhirmj kì 2020-2025 28/6/2022 mới
11 3253 /QĐ-BKHCN Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 24/11/2014 24/11/2014
12 95/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 19/1/2022
13 07-CTr/TU Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 27/5/2021 mới
14 254/TB-LHHVN Thông báo V/v thay đỏi chức năng nhiệm vụ 12/5/2017
15 Số 442/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định Ban hành Quy chế "Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang" 20/12/2018 kể từ ngày ký mới
16 229/LHHVN-KHCNMT V/v tổ chức thực hiện ngày khoa học và công nghệ việt nam 18/5/2017 27/4/2017
17 1896/UBND-NC V/v trich thông báo số 198-TB/BCS ngày 23/5/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề nghị tổ chức tôn vinh cán bộ khoa học, quản lý có học hàm, học vị đóng góp cho sự phát triển KH&CN của tỉnh 24/5/2017
18 338/QĐ-LHHVN Quyết định V/v ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 18/4/2017
19 194/LHHVN-PBKT Thông báo gửi nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN năm 2018 11/4/2017
20 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với các Hội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/10/2014 10/10/2014
1 2 3 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website