• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 1269/BVHTTDL-TTr V/v đính chính văn bản số 932/BVHTTDL-TTr ngày 10/3/2017 của bộ VHTTDL 29/3/2017
2 48/QĐ-LHHVN Quyết định V/v công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang khóa III, nhiệm ki 2021-2026 18/1/2022
3 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 10/1/2023
4 01/NQ/ĐĐLHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 2 Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
5 01-QĐ/ĐĐLHH Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
6 19/CTPH-MTTW-TCTV. Chương trình phối hợp giữa ban thường ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam với trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam năm 2017 19/12/2016.
7 359-QĐ/UBKTTW ban hành hê thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sat và thi hành luật đảng 27/12/2016
8 29/QĐ-LHH Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban thường vụ, thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 29/8/2022
9 27/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Kh&KT tỉnh 15/7/2022
10 01-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sat, kỷ luật của Đảng 21/11/2016
11 30-QĐ/TW quy định thi hành Chương VII và chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 26/7/2016
12 330/TB-VPCP Thông báo Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 19/8/2014 19/8/2014
13 08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 27/1/2014 15/3/2014
14 11-QC/TU Quy chế làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang 10/8/2022
15 26/QĐ-BCHLHH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
16 25/QĐ-BCHLHH Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCH liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
17 Số 634-QĐ/TƯ quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhirmj kì 2020-2025 28/6/2022 mới
18 3253 /QĐ-BKHCN Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 24/11/2014 24/11/2014
19 95/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 19/1/2022
20 73/CTr-BCHLHH Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
1 2 3 4 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website