• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 1896/UBND-NC V/v trich thông báo số 198-TB/BCS ngày 23/5/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề nghị tổ chức tôn vinh cán bộ khoa học, quản lý có học hàm, học vị đóng góp cho sự phát triển KH&CN của tỉnh 24/5/2017
2 305/LHHVN-KHCNMT V/v thực hiện luật KH&CN năm 2013 và triển khai Quyết định 573/QĐ-LHHVN của Đoàn chủ tịch LHHVN 29/5/2017
3 1269/BVHTTDL-TTr V/v đính chính văn bản số 932/BVHTTDL-TTr ngày 10/3/2017 của bộ VHTTDL 29/3/2017
4 36-CV/BTG Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư Lê Duẩn 30/3/2017
5 19/CTPH-MTTW-TCTV. Chương trình phối hợp giữa ban thường ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam với trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam năm 2017 19/12/2016.
6 308/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các văn bản chị đạo của trung ương của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 7/12/2016 12/2016
7 359-QĐ/UBKTTW ban hành hê thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sat và thi hành luật đảng 27/12/2016
8 364/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ tư vấn, phản biện năm 2015 giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT thực hiện 04/3/2015 4/2015
9 3348/UBND-NN V/v thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/7/2010 của Tỉnh ủy về việc: "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KHKT theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị" 07/11/2012 07/11/2012
10 11/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 02/01/2013 12/01/2013
11 384/QĐ-UBND Quyết định V/v thành lập Hội đồng phản biện Dự án" Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" 10/3/2015 3/2015
12 01-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sat, kỷ luật của Đảng 21/11/2016
13 30-QĐ/TW quy định thi hành Chương VII và chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 26/7/2016
14 330/TB-VPCP Thông báo Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 19/8/2014 19/8/2014
15 08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 27/1/2014 15/3/2014
16 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với các Hội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/10/2014 10/10/2014
17 3253 /QĐ-BKHCN Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 24/11/2014 24/11/2014
18 254/TB-LHHVN Thông báo V/v thay đỏi chức năng nhiệm vụ 12/5/2017
19 229/LHHVN-KHCNMT V/v tổ chức thực hiện ngày khoa học và công nghệ việt nam 18/5/2017 27/4/2017
20 338/QĐ-LHHVN Quyết định V/v ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 18/4/2017
1 2 3 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website