• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 74/TB-LHH Thông báo bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng 31/8/2023
2 02/NQ BCH LHH Nghị quyết Hội thi lần thứ 4, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 28/7/2023
3 11/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 02/01/2013 12/01/2013
4 13/CV-ĐĐLHHVN V/v đề xuất đối tượng hưởng trợ cấp theo kết luận số 59-KL/TW của ban bí thư TW 15/4/2017
5 155/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 23/3/2017
6 384/QĐ-UBND Quyết định V/v thành lập Hội đồng phản biện Dự án" Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" 10/3/2015 3/2015
7 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 10/1/2023
8 01-QĐ/ĐĐLHH Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
9 Số: 1795/QĐ-TTg Phê chuẩn điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 21/10/2015 mới
10 364/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ tư vấn, phản biện năm 2015 giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT thực hiện 04/3/2015 4/2015
11 Số: 15/LHHVN-VP Van kien DH 7 LHHVN_DT6 13/1/2015
12 3348/UBND-NN V/v thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/7/2010 của Tỉnh ủy về việc: "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KHKT theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị" 07/11/2012 07/11/2012
13 01/NQ/ĐĐLHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 2 Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
14 07/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên liên kết thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 19/02/2020
15 01/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 10/02/2020 mới
16 29/QĐ-LHH Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban thường vụ, thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 29/8/2022
17 01 Góp ý kiến cho Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
18 308/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các văn bản chị đạo của trung ương của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 7/12/2016 12/2016
19 36-CV/BTG Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư Lê Duẩn 30/3/2017
20 02/NQ-BCH-LHH nghị quyết lần thứ 6 Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ (2016-2021) 31/7/2019 mới
Trước 1 2 3 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website