• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 29/QĐ-LHH Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban thường vụ, thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 29/8/2022
2 27/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Kh&KT tỉnh 15/7/2022
3 26/QĐ-BCHLHH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
4 25/QĐ-BCHLHH Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCH liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
5 73/CTr-BCHLHH Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
6 72/CTr-BCHLHH Chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
7 02/NQ-BCHLHH Hội nghị lần thứ 2, BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
8 04/NQ-LHH nghị quyết đại hội đại biểu liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 28/12/2021 moi
9 03/NQ-BCH-LHH Hội nghị lần thứ 11, ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 26/11/2021 mới
10 Số 02/NQ-BCH-LHH Nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Khóa II, Nhiệm kỳ 2016-2021 26/7/2021 mới
11 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết BCH Liên hiệp hội lần thứ 9 nhiệm kỳ (2016-2021) 13/1/2021 mới
12 03/NQ-BCH-LHH Nghi quyet BCH LHH lan thu 8 năm 2020 30/7/2020 mới
13 07/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên liên kết thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 19/02/2020
14 01/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 10/02/2020 mới
15 02/NQ-BCH-LHH nghị quyết lần thứ 6 Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ (2016-2021) 31/7/2019 mới
16 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 5 BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 22/2/2019 mới
17 số 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 23/01/2018
18 13/QĐ-LHH. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang 10/7/2017.
19 02/NQ-BCH-LHH Nghị quyết Hội nghị thứ 2, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 2(2016-2017) 10/7/2017
20 214/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 06/02/2017
1 2 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website