• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 74/TB-LHH Thông báo bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng 31/8/2023
2 02/NQ BCH LHH Nghị quyết Hội thi lần thứ 4, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 28/7/2023
3 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 10/1/2023
4 01-QĐ/ĐĐLHH Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
5 01/NQ/ĐĐLHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 2 Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
6 07/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên liên kết thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 19/02/2020
7 01/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 10/02/2020 mới
8 29/QĐ-LHH Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban thường vụ, thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 29/8/2022
9 02/NQ-BCH-LHH nghị quyết lần thứ 6 Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ (2016-2021) 31/7/2019 mới
10 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 5 BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 22/2/2019 mới
11 26/QĐ-BCHLHH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
12 25/QĐ-BCHLHH Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCH liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
13 số 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 23/01/2018
14 72/CTr-BCHLHH Chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
15 02/NQ-BCHLHH Hội nghị lần thứ 2, BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
16 214/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 06/02/2017
17 54/NQ-LHH. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 08/8/2014
18 27/QĐ-BTCCT Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9 (2014-2015) 24/11/2014
19 04/NQ-LHH nghị quyết đại hội đại biểu liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 28/12/2021 moi
20 18/NQ-BCHLHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 30/3/2014
1 2 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website