• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 04/NQ-LHH nghị quyết đại hội đại biểu liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 28/12/2021 moi
2 03/NQ-BCH-LHH Hội nghị lần thứ 11, ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 26/11/2021 mới
3 Số 02/NQ-BCH-LHH Nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Khóa II, Nhiệm kỳ 2016-2021 26/7/2021 mới
4 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết BCH Liên hiệp hội lần thứ 9 nhiệm kỳ (2016-2021) 13/1/2021 mới
5 03/NQ-BCH-LHH Nghi quyet BCH LHH lan thu 8 năm 2020 30/7/2020 mới
6 07/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên liên kết thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 19/02/2020
7 01/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 10/02/2020 mới
8 02/NQ-BCH-LHH nghị quyết lần thứ 6 Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ (2016-2021) 31/7/2019 mới
9 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 5 BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 22/2/2019 mới
10 số 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 23/01/2018
11 13/QĐ-LHH. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang 10/7/2017.
12 02/NQ-BCH-LHH Nghị quyết Hội nghị thứ 2, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 2(2016-2017) 10/7/2017
13 214/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 06/02/2017
14 01/NQ-BCH-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang (nhiệm vụ 2011-2016) 15/1/2016 mới
15 85/NQ-BCH-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang (nhiệm vụ 2011-2016) 10/8/2015
16 10/NQ-LHH. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 20/1/2015.
17 54/NQ-LHH. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 08/8/2014
18 27/QĐ-BTCCT Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9 (2014-2015) 24/11/2014
19 18/NQ-BCHLHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 30/3/2014
20 42/TB-LHH Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Liên hiệp hội tại Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2016 11/7/2013
1 2 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website