• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 10/1/2023
2 01/NQ/ĐĐLHH Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 2 Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
3 01-QĐ/ĐĐLHH Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 29/12/2022
4 29/QĐ-LHH Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban thường vụ, thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 29/8/2022
5 27/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Kh&KT tỉnh 15/7/2022
6 26/QĐ-BCHLHH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
7 25/QĐ-BCHLHH Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCH liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
8 73/CTr-BCHLHH Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
9 72/CTr-BCHLHH Chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
10 02/NQ-BCHLHH Hội nghị lần thứ 2, BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
11 04/NQ-LHH nghị quyết đại hội đại biểu liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 28/12/2021 moi
12 03/NQ-BCH-LHH Hội nghị lần thứ 11, ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 26/11/2021 mới
13 Số 02/NQ-BCH-LHH Nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Khóa II, Nhiệm kỳ 2016-2021 26/7/2021 mới
14 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết BCH Liên hiệp hội lần thứ 9 nhiệm kỳ (2016-2021) 13/1/2021 mới
15 03/NQ-BCH-LHH Nghi quyet BCH LHH lan thu 8 năm 2020 30/7/2020 mới
16 07/QĐ-LHH Quyết định V/v kết nạp Hội thành viên liên kết thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 19/02/2020
17 01/NQ-BCH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 10/02/2020 mới
18 02/NQ-BCH-LHH nghị quyết lần thứ 6 Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ (2016-2021) 31/7/2019 mới
19 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 5 BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 22/2/2019 mới
20 số 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 23/01/2018
1 2 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website