• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 5 BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 22/2/2019 mới
2 số 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 23/01/2018
3 13/QĐ-LHH. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang 10/7/2017.
4 02/NQ-BCH-LHH Nghị quyết Hội nghị thứ 2, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 2(2016-2017) 10/7/2017
5 214/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 06/02/2017
6 01/NQ-BCH-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang (nhiệm vụ 2011-2016) 15/1/2016 mới
7 85/NQ-BCH-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang (nhiệm vụ 2011-2016) 10/8/2015
8 10/NQ-LHH. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 20/1/2015.
9 54/NQ-LHH. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 08/8/2014
10 27/QĐ-BTCCT Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9 (2014-2015) 24/11/2014
11 18/NQ-BCHLHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 30/3/2014
12 42/TB-LHH Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Liên hiệp hội tại Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2016 11/7/2013
13 01/NQ-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 21/2/2013
14 20/NQ-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 14/8/2012
15 01/NQ-ĐHLHH Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh Hà Giang lần thứ nhất (2011-2016) 16/12/2011
16 24/CV-LHH V/v điều chỉnh thành phần đại biểu tham Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam khóa VII (2015-2020) 11/3/2015
17 01 Phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Hà Giang lần thứ hai (2014-2015)
18 02 Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 2 (2014-2015)
19 10 Kế hoạch Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 (2014-2015) 25/11/2014
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website