TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ
 
 
   Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang là tổ chức- chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định thành lập theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 09/5/2006
   
 
Lĩnh vực hoạt động:
         - Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên.
         - Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ổn định sản xuất và đời sống của người dân;
        - Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; 
         - Tuyên truyền phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.
         - Bảo vệ nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; thực hiện các nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
         - Làm đầu mối giữa các Hội thành viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, Ủy ban mặt trận tổ quốc nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động Hội.
         - Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên, của Trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Hà Giang.
            
           Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang có quan hệ rộng rãi với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức phi chính phủ và một số cơ quan Trung ương;
             
            Là tổ chức có kinh nghiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và lĩnh vực tuyên truyền phổ biến kiến thức và xóa đói giảm nghèo đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. 
          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hà Giang rất hân hạnh được hợp tác với các tổ chức, cá nhân triển khai các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hà Giang

 

Trụ sở Cơ quan: Đường Bạch đằng, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

ĐT: 02193866158- 02193866152

Fax: 02193866159
Webside: lienhiephoihagiang.org.vn

      Email: lienhiephoihagiang@gmail.com

 
 TM/ cơ quan

 

 

      Cao Hồng Kỳ 
Phó chủ tịch Thường trực


Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website