• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 11-QC/TU Quy chế làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang 10/8/2022
2 Số 634-QĐ/TƯ quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhirmj kì 2020-2025 28/6/2022 mới
3 95/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 19/1/2022
4 07-CTr/TU Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 27/5/2021 mới
5 Số 442/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định Ban hành Quy chế "Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang" 20/12/2018 kể từ ngày ký mới
6 1896/UBND-NC V/v trich thông báo số 198-TB/BCS ngày 23/5/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề nghị tổ chức tôn vinh cán bộ khoa học, quản lý có học hàm, học vị đóng góp cho sự phát triển KH&CN của tỉnh 24/5/2017
7 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với các Hội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang 01/10/2014 10/10/2014
8 11/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 02/01/2013 12/01/2013
9 384/QĐ-UBND Quyết định V/v thành lập Hội đồng phản biện Dự án" Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" 10/3/2015 3/2015
10 364/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ tư vấn, phản biện năm 2015 giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT thực hiện 04/3/2015 4/2015
11 3348/UBND-NN V/v thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/7/2010 của Tỉnh ủy về việc: "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội KHKT theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị" 07/11/2012 07/11/2012
12 308/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các văn bản chị đạo của trung ương của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 7/12/2016 12/2016
13 36-CV/BTG Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư Lê Duẩn 30/3/2017
14 168/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình số 07-CT/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tinh rủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư "về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 31/5/2021 mới
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website