V/v đề nghị phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025)

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương thuộc tỉnh

- Các tổ chức Hội đặc thù, Hội thành viên liên kết.

   Ngày 15/01/2024, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTCHT về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025).

Để Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025) được triển khai sâu rộng, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo tới mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh tham gia, từ đó thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Cơ quan thường trực Ban tổ chức Hôi thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang trân trọng đề nghị UBND các huyện/thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương thuộc tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù, Hội thành viên liên kết, quan tâm phối hợp tuyên truyền, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025) theo các nội dung nêu tại Kế hoạch số 02/KH-BTCHT ngày 15/01/2024 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025).

Tài liệu gửi kèm Công văn này gồm:

- Kế hoạch số 02/KH-BTCCT ngày 15/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025).

- Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025).

           Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trân trọng đề nghị các Quý cơ quan quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề nghị);

- UBND Tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);

- Các sở/ngành TV Ban Tổ chức Hội thi: Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh (biết);

- TTr Liên hiệp hội;

- Lưu VT, CV theo dõi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

  Cao Hồng Kỳ

1. Mời các bạn tải CV đề nghị phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025)
2. Mời các bạn tải Thể lệ Hội thi tại đây (bản PDF)

3. Mời các bạn tải kế hoạch Hội thi tại đây (bản PDF)
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo Kết quả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025
icon Đánh giá các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2021-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (năm 2022-2023)
icon Công văn + Quyết định Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)
icon Hà Giang: Đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (năm 2020-2021)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website