Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025

 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

 TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Công văn số 4274/UBND-KTN ngày 23 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 23 /10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang ngày 12 tháng 10 năm 2023;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở, ban ngành của tỉnh (p/h);

- UBND các huyện, TP. Hà Giang (p/h);

- Thường trực Liên hiệp Hội;

- đăng Website Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

- Lưu: VT, CV theo dõi.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Cao Hồng Kỳ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT


THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HÀ GIANG

LẦN THỨ 7 NĂM 2023-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/QĐ-BTCHT ngày 24/10/2023

của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang)

 


Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025 (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Hà Giang, từ đó thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy CNH- HĐH đất nước.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Hà Giang, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.   

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Tất cả cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Hà Giang từ năm 2022 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là tổ chức) có cá nhân và tập thể đã tạo ra giải pháp kỹ thuật áp dụng tại tỉnh Hà Giang theo 6 lĩnh vực nói trên đều có quyền đứng tên tham gia Hội thi. Trong trường hợp này, người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi đó. Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Có tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp dự thi có ý tưởng mới, không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ. Các giải pháp, công trình đã đoạt giải thưởng trong các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh, Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam trước đây không được đăng ký tham dự Hội thi.

2. Có khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn tại tỉnh Hà Giang.

3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật – xã hội cao hơn so với giải pháp tượng tự đã biết ở tỉnh Hà Giang, không không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, bao gồm: (1) Phiếu đăng ký dự thi, (2) Bản mô tả giải pháp dự thi và (3) Toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi;

- Tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc;

- Điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức nếu tác giả dự thi thuộc tổ chức quản lý hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi gồm:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp kỹ thuật đó;

- Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi: Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc có những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi được chứng minh hoặc đã được áp dụng có hiệu quả thực tiễn.

- Hiệu quả kinh tế: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết trong và ngoài tỉnh;

- Hiệu quả kỹ thuật: Thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật biết trước đó;

- Hiệu quả xã hội: Cải thiện đời sống, nâng cáo trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động

Lưu ý: Bản mô tả giải pháp dự thi kèm theo sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa phải gửi bản số cùng các tài liệu có liên quan khác như đĩa CD, DVD… các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

3. Toàn văn Giải pháp dự thi:

Toàn văn giải pháp dự thi cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác. Các tài liệu cần trình bày rõ ràng, không tẩy xóa cả bản số và bản giấy.

Điều 7. Nộp và nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi (02 bộ) đựng phong bì dán kín nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7, năm 2023-2025”(Lưu ý: các tổ chức, cá nhân gửi kèm theo bản mềm: đĩa CD, DVD, USB…)

2. Nơi nhận hồ sơ, giải pháp dự thi: Liên hiệp các Hội Khoa học vàKỹ thuật tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; điện thoại CQ: 0219.3866.159; DĐ/zalo: 0936.343.363 đ/c Ngọc Anh; Email: lienhiephoihg@gmail.com

3. Thời gian nhận, xét duyệt và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi phát động, công bố thể lệ Hội thi đến 17h00 ngày 25/7/2025;

- Chấm các giải pháp dự thi cấp tỉnh: Từ 01/8/2025 đến ngày 15/8/2025;

- Xét duyệt, đăng ký giải pháp tham dự Hội thi cấp Trung ương trước ngày 25/8/2025;

- Lễ công bố và trao giải thưởng cấp tỉnh dự kiến tháng 11/2025.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 01 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức thành lập. Việc đánh giá và xếp loại giải thưởng của Hội thi thực hiện bằng phương pháp cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi của tỉnh quy định.

Điều 9. Giải thưởng

1. Giải thưởng Hội thi lần thứ 7 năm (2023-2025) có tối đa:

- 01 giải nhất, trị giá:                                     30.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:                         20.000.000 đồng.

- Tối đa 05 giải ba, mỗi giải trị giá:               15.000.000 đồng.

- Và một số giải khuyến khích:                     8.000.000 đồng.

Các giải pháp được Hội đồng giám khảo đánh giá đạt từ giải Ba cấp tỉnh trở lên được Ban tổ chức chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Các tác giả đoạt giải cấp tỉnh được nhận Giấy chứng nhận của Ban tổ chức và tiền thưởng theo quy định. Giải pháp đoạt giải Ba tại Hội thi toàn quốc trở lên, Ban tổ chức sẽ đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen;

Ban tổ chức Hội thi sẽ khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến và tổ chức Hội thi và cho các tác giả và tập thể đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự đoạt giải cao, đem lại hiệu quả.

Điều 10. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước cấp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Hội thi được cho các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các hoạt động của Hội thi.

- Chi giải thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng; chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi.

- Chi phí tham gia Hội thảo khoa học và nhận Giải thưởng ở trong nước và quốc tế.

Điều 11. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Khi tác giả có yêu cầu hoặc Ban tổ chức Hội thi thấy giải pháp cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì Ban tổ chức Hội thi sẽ hướng dẫn  cho  người  dự

thi làm thủ tục để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Các Sở/ngành thành viên Ban Tổ chức Hội thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn và các sở, ngành, UBND các huyện/thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trong phạm vi quản lý để tổ chức triển khai Hội thi ở cấp cơ sở nhằm tuyên tuyền, phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự Hội thi.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều khoản nào chưa hợp lý, cơ quan Thường trực Hội thi trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 

(Thể lệ Hội thi được đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội Hà Giang http://lienhiephoihagiang.org.vn) và của các Sở/ngành là thành viên Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

 

                                                   BTC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

                                                                         TỈNH HÀ GIANG

Mời các bạn tải thể lệ Hội thi tại đây (PDF)

Mời các bạn tải thể lệ Hội thi tại đây (doc)

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hà Giang có một giải pháp đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quốc
icon Thông báo Kết quả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon V/v đề nghị phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025)
icon Đánh giá các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2021-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (năm 2022-2023)
icon Công văn + Quyết định Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)
icon Hà Giang: Đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website