• Stt
  • Số/Ký hiệu
  • Trích yếu văn bản
  • Ngày ban hành
  • Ngày có
    hiệu lực
  • Tình trạng
  • Tải về
1 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 5 BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 22/2/2019 mới
2 26/QĐ-BCHLHH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
3 168/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình số 07-CT/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tinh rủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư "về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 31/5/2021 mới
4 25/QĐ-BCHLHH Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCH liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
5 số 01/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 23/01/2018
6 72/CTr-BCHLHH Chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
7 02/NQ-BCHLHH Hội nghị lần thứ 2, BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 15/7/2022
8 305/LHHVN-KHCNMT V/v thực hiện luật KH&CN năm 2013 và triển khai Quyết định 573/QĐ-LHHVN của Đoàn chủ tịch LHHVN 29/5/2017
9 214/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang 06/02/2017
10 54/NQ-LHH. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 08/8/2014
11 27/QĐ-BTCCT Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9 (2014-2015) 24/11/2014
12 04/NQ-LHH nghị quyết đại hội đại biểu liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 28/12/2021 moi
13 03/NQ-BCH-LHH Hội nghị lần thứ 11, ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Khóa II, nhiệm kì 2016-2021 26/11/2021 mới
14 18/NQ-BCHLHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 30/3/2014
15 42/TB-LHH Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Liên hiệp hội tại Hội nghị BCH Liên hiệp hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2016 11/7/2013
16 01/NQ-BCH-LHH Nghị Quyết BCH Liên hiệp hội lần thứ 9 nhiệm kỳ (2016-2021) 13/1/2021 mới
17 03/NQ-BCH-LHH Nghi quyet BCH LHH lan thu 8 năm 2020 30/7/2020 mới
18 01/NQ-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 21/2/2013
19 20/NQ-LHH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 14/8/2012
20 01/NQ-ĐHLHH Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh Hà Giang lần thứ nhất (2011-2016) 16/12/2011
Trước 1 2 3
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website