V/v triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố.

- Các Sở/ngành: NN&PTNT,KH&CN, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, TN&MT, Giáo dục & ĐT, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nghiệp, Hội nông dân, Liên minh HTX, Trường Cao đăng kỹ thuật Công nghệ.

- Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Hà Giang; Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT chi nhánh Hà Giang;

-           

           Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (KHCN) được tổ chức hàng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình KHCN có giá trị khoa học – kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

          Ngày 09/3/2021, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có Công văn số 119/LHHVN về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo KH&CN năm 2021. Theo đó, năm 2021 tập trung xét các công trình khoa học thuộc 6 lĩnh vực: (1) Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông; (2) Cơ khí và tự động hóa; (3) Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; (4) Công nghệ vật liệu; (5) Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; (6) Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

          Để Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021 được đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có công trình, đề tài, giải pháp KHCN đăng ký tham gia, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đề nghị Quý cơ quan/ đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung sau:

          1. Đề nghị chỉ đạo, phổ biến triển khai Quy chế Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam 2020 cho các tổ chức, cán bộ khoa học thuộc phạm vi ngành/ địa phương tổ chức quản lý, có công trình, đề tài, giải pháp KHCN tham gia Giải thưởng theo 06 lĩnh vực trên.

          2. Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp Hồ sơ tham gia Giải thưởng gửi về Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trước ngày 30/9/2021. Căn cứ hồ sơ của đơn vị/ cá nhân Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá, lựa chọn công trình, đề tài, giải pháp có chất lượng cao gửi tham dự Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp toàn quốc trước tháng 15/10/2021.

          Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh gửi kèm Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 đã được Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ký ban hành ngày 07/5/2019 để Quý đơn vị/ cá nhân tổ chức triển khai (bản mềm được đăng tải trên website: lienhiephoihagiang.org.vn – mục thông báo).

          Mọi thông tin xin liên hệ: Đồng chí-Ngọc Anh (Điện thoại: 0936343363);

          Trân trọng đề nghị./.                                                 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND Tỉnh (thay b/c);

- TTr Liên hiệp hội;

- Website Liên hiệp hội;

- Vnpt - iOffice;

- Lưu VT, CV theo dõi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 

Cao Hồng Kỳ


Mời các bạn tải Công văn triển khai Giải thưởng KHCN VN năm 2021 tại đây

Mời các bạn tải Quy chế giải thưởng KHCN VN năm 2021 tại đây.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020"
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website