Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

 Chiều ngày 15/9/2021, Hội nghị toàn quốc về “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” được tổ chức tại Hà Nội và trực tuyến tới 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động 5 năm (2015-2020) của đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nói riêng; giới thiệu mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại đầu cầu tỉnh Hà Giang, có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và các Hội thành viên cử Liên hiệp Hội tỉnh tham dự.

Hội nghị trực tuyến

Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh Hà Giang

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động từ 2015 đến nay và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Theo báo cáo Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, là tổ chúc hính trị - xã hội vững mạnh,cùng với các Hội ngành thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, số hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc của Liên hiệp Hội Việt Nam tăng lên đáng kể, thu hút được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó khoảng 2,2 triệu hội viên tri thức… Đồng thời, Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tăng cường công tác phổ biến kiến thức KH&CN; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…

Về phía tỉnh ta, đội ngũ trí thức của tỉnh đã tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, góp phần cùng hệ thống chính trị đưa tỉnh ta sớm trở thành tỉnh phát triển, từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh luôn khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN ở trong và ngoài tỉnh; tích cực chủ động triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị BCH Liên hiệp Hội đã đề ra. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các hội thành viên tích cực phối hợp, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ tri thức KH&CN, là thành viên tích cực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cần phải tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, thực hiện thống nhất chế độ, chính sách cán bộ từ Trung ương đến địa phương và làm tốt công tác phát triển hội viên; nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động chuyên môn. Chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân có quy mô lớn và uy tín quốc tế, đặc biệt là hợp tác về KH&CN. Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước…

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website