Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"

 Triển khai Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của ban Bí thư; ngày 19/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Hà Giang chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự nghiệp phát triển kinh - tế xã hội (KT-XH) tỉnh Hà Giang”. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, Lãnh đạo đại diện các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp KH&CN, các doanh nghiệp, Hợp tác xã và các Hội thành viên của Liên hiệp Hội Hà Giang.

Hội thảo khoa học

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ các nội dung về quan điểm, thực trạng, vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức KH&CN trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển và tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn tới 2021-2030.

Những ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận của các đại biểu, nhà khoa học tại Hội thảo là hết sức ý nghĩa, giúp cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm cơ sở nghiên cứu, tổng hợp tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh góp phần xây dựng, hoàn thiện Đề án xây dựng, phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, góp phần tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website