Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang tại Công văn số 360/UBND-KTTH ngày 02/02/2021 về việc giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Hà Giang tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X.

Ngày 05/02/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về tư vấn xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (theo kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020của Ban Bí thư Trung ương Đảng). Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành, các Hội thành viên và các chuyên gia tư vấn, phản biện thuộc Hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia tư vấn tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW với các nội dung nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng đến năm 2025 phấn đấu xây dựng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Hà Giang, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh trong triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: (i) Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KTtỉnh Hà Giang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (ii) Thành lập Đảng đoàn và xây dựng Quy chế hoạt động đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thườngxuyên của Đảng đối với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; (iii) Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tổ chức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; (iv) Ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; (v)Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; (vi) Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập một số Hội KH&KT chuyên ngành; duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đổi mới việc tổ chức các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng và Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh…

Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Trên cơ sở ý kiến góp ý của đại biểu, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh sẽ tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” báo cáo UBND tỉnh.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
icon Bảo đảm an ninh nước vì sự phát triển bền vững của đất nước
icon Đánh giá các đề tài/giải pháp tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020
icon Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
icon Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019
icon Hội thảo TVPB, góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
icon Diễn đàn khoa học "Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước"
icon Hội nghị Ban chấp hành iên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Liên hiệp Hội Hà Giang Hội thảo tư vấn, phản biện giải pháp thúc đẩy và duy trì Chương trình cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo của tỉnh
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website