Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works

 

UBND TỈNH HÀ GIANG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

Số: 73 /LHH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Giang, ngày  01 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thực hiện dự án “Tăng cường

tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường”, gọi tắt là dự án Local Works 

Căn cứ Bản Thỏa thuận Tài trợ giữa Viện Dân số Sức khỏe và Phát triển (PHAD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang về thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường cho trường học và người dân tỉnh Hà Giang”, với ngân sách hỗ trợ từ dự án “Các hoạt động địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường – Local Works”, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh - đơn vị chủ trì dự án tuyển 01 chuyên gia kỹ thuật địa phương tham gia dự án, cụ thể:

Tiêu chuẩn: Kỹ sư, chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng/công trình công nghiệp; có chứng chỉ nghiệp vụ về tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng công trình; có chứng chỉ về hoạt động đấu thầu; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình xây dựng.

Hồ sơ đề nghị gửi kèm Lý lịch khoa học tự thuật của cá nhân gửi trực tiếp về Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chậm nhất là ngày 13/9/2021. 

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh qua số điện thoại: 02193.866.159, hoặc 0913.018.236.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh xin thông báo./.

                                   

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

 


CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Cao Hồng Kỳ

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website