Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư

 Triển khai, thực hiện Kết luận số 93-KL/TWngày 20/11/2020 của Ban Bí thư;ngày 27/5/2021, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủyHà Giang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh có trách nhiệm: Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục chỉ đạo,cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải phápđã được nêu tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X và nội dung Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KTtỉnh Hà Giang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư

 

Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy, hoàn thiện cơ chế chính sách bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ: Tư vấn phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN); đổi mới cách thức tổ chức các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng Sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, góp phần đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy thành lập Đảng đoàn, xây dựng quy chế hoạt động Đảng đoàn Liên hiệp Hội đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN;Nghiên cứu thành lập các Đơn vị/Hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành phù hợp trực thuộc Liên hiệp Hội hoạt động theo cơ chế tự chủ nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là trí thức có trình độ chuyên môn cao tham gia vào các hoạt động KH&CN, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang thêm giàu, mạnh./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB, góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website