UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư

 Căn cứ Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Căn cứ Chương trình số 07-CTr/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư

 Nhằm xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về tổ chức,triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 31/5/2021 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tới các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị của tỉnh có trách nhiệm phối hợptriển khai, thực hiện, bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình số 07-CTr/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội trong thời kỳ mới; Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh hoạt động hiệu quả; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trong thời kỳ mới, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành liên quancủa tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện, kiến nghị, đề xuất biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website