V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư

                                      Kính gửi:     - Các Sở, ngành của tỉnh: Nông nghiệp và PTNT,
                                                           Xây dựng, Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông,
                                                           Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ

     - Các Hội thành viên liên kết trong Liên hiệp Hội.

 

Ngày 27/5/2021 Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình số 07/CTr-TU thực hiện kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Ngày 31/5/2021 UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc thực hiện chương trình số 07-CTr/TU ngày 27/5/2021 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh xin gửi văn bản tới các Sở, ngành liên quan của tỉnh và các Hội thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để phối hợp với Liên hiệp Hội triển khai, thực hiện (có các văn bản gửi kèm).

 

  Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo,
Ban Dân vận Tỉnh ủy (thay báo cáo);

- TTr. Liên hiệp Hội;

- Đăng website của LHH;

- Lưu VT, VP.   

                                                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Cao Hồng Kỳ


Mời bạn tải Chuong trình cua BTV Tinh ủy tại đây       

Mời bạn tải 
Kế hoạch số 168 của ubnd tinh Hà Giang. tại đây
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website