Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Hà Giang lần thứ 16 năm 2021

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên,

nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 16 (2021-2022)

                                         

BTC CUỘC THI SÁNG TẠO TTN-NĐ TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Công văn số 4274/UBND-KTN ngày 23 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang cề việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh; Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng;

Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định một số mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang ngày 20 tháng 10năm 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 16 (2021-2022).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnhvà các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/H);

- UBND tỉnh (thay B/c);

- UBND các Huyện/Thành phố của tỉnh (P/H);

- Các Phòng GD&ĐT; Thành đoàn/Huyện đoàn các Huyện/Thành phố của tỉnh (P/H);

- Các Sở/ngành của tỉnh: Tài chính; KH&CN; GD&ĐT; Tỉnh đoàn; Báo, Đài PTTH tỉnh;

- Thường trực Liên hiệp Hội;

- Lưu: VT, CV theo dõi, website của LHH.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký) 

 

Cao Hồng Kỳ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT

 

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN,

NHI ĐỒNG TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ 16 (2021-2022)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43 /QĐ-BTCCT ngày 01/12/2021

của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang) 

 


Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 16năm 2021-2022 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tính tư duy sáng tạo của các em học sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ cho các em trở thành các nhà khoa học, sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Các cơ quan tổ chức và phối hợp Cuộc thi

1. Các cơ quan tổ chức Cuộc thi

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang;

- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang;

- Tỉnh đoàn Hà Giang;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang;

- Báo Hà Giang.

2. Cơ quan phối hợp tổ chức Cuộc thi

Cơ quan phối hợp tổ chức Cuộc thi là UBND các huyện và Thành phố Hà Giang.

3. Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Hà Giang là cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em thanh thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (tính đến ngày 31/7/2022)có quyền tham gia dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với các mô hình, sản phẩm dự thi

1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong học tập, sản xuất và đời sống. Những mô hình, sản phẩm sao chép trong các Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và các Cuộc thi, Hội thi khác mà không có gì cải tiến hơn sẽ bị loại.

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ nguyên vật liệu sẵn có và không có hại tới môi trường; khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt, trong sản xuất để làm ra vật dụng, sản phẩm thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả, khả năng áp dụng.

5. Sản phẩm đã từng tham dự các Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang trước đây và Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tổ chức trước đó được phép tham gia Cuộc thi này, nhưng phải có sự cải tiến và thuyết minh rõ về tính mới, tính sáng tạo trong sản phẩm dự thi.

6. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi, nếu kích thước mô hình, sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10kg được gửi bằng video clip (Video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, hướng dẫn vận hành của sản phẩm).

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải ở trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể là cá nhân hoặc theo nhóm tác giả nhưng tối đa không được vượt quá 05 tác giả;

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu) của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh ban hành kèm theo.

Điều 7. Các mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo

Những mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo theo từng lĩnh vực được xét lựa chọn vào các giải thưởng cấp tỉnh từ (giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích). Trong phần này, tác giả được mời đến Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh) để trình bày tóm tắt mô hình, sản phẩm và trả lời Ban giám khảo về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng, nhân rộng. Ban giám khảo (thuộc lĩnh vực được chọn và một số lĩnh vực khác có liên quan) chấm phân loại các giải cấp tỉnh phỏng vấn các tác giả và từng giám khảo cho điểm độc lập theo hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Điều 8. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn mở, chương trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại Mục 4 Điều 5 (02 bản).

4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4x6) cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi khuyến khích các tác giả gửi bản mềm (đánh máy vi tính) gồm: phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh gửi qua địa chỉ email: lienhiephoihg@gmail.com.vn

Điều 9. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng, tối đa:

- 01 Giải Nhất, mỗi giải trị giá:                              9.000.000 đồng;

- Tối đa 03Giải Nhì, mỗi giải trị giá:            6.000.000 đồng;

- Tối đa 04 Giải Ba, mỗi giải trị giá:             5.000.000 đồng;

- và các Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng.

Các tác giả đoạt giải được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng từ Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Các mô hình, sản phẩm có chất lượng đạt từ Giải Ba cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp toàn quốc.

Danh sách các mô hình, sản phẩm đoạt giải sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang www.lienhiephoihagiang.org.vn. Nếu có sự tranh chấp về quyền tác giả, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận giải.

Điều 10. Khen thưởng

1. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ xét khen thưởng cho các tập thể đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

2. Các tác giả đoạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và hỗ trợ kinh phí đi nhận giải thưởng do Ban tổ chức Cuộc thi toàn quốc tổ chức.

Điều 11. Thời gian tổ chức và trao giải

Thời gian tổ chức Cuộc thi từ khi phát động đến hết ngày 15/7/2022.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 15/7/2022.

Tổ chức chấm và gửi sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 30/7/2022.

Tổ chức tổng kết và trao giải cấp tỉnh vào tháng 11/2022.

Điều 12. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Sản phẩm dự thi nộp trực tiếp tại cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi). Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Điện thoại cơ quan: 0219 3866 159; di động 0936 343 363.

Các em học sinh ở xa không có điều kiện nộp trực tiếp thì nộp sản phẩm tại các Huyện đoàn, Thành đoàn Hà Giang để tổng hợp và gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang theo quy định.

Ban tổ chức Cuộc thi không hoàn trả lại hồ sơ và sản phẩm dự thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, đôn đốc các nhà trường tổ chức triển khai Cuộc thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn có trách nhiệm ban hành văn bản theo ngành dọc để chỉ đạo, đôn đốc triển khai Cuộc thi. Các trường có trách nhiệm tổ chức triển khai Cuộc thi ở cấp cơ sở; đồng thời tổng hợp, hướng dẫn các các em học sinh gửi mô hình, sản phẩm dự thi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

Báo Hà Giang, Đài PT-TH Hà Giang thường xuyên đăng tải thể lệ Cuộc thi trên phương tiện truyền thông, xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh về tình hình triển khai Cuộc thi để phát huy được đông đảo học sinh tham gia, thúc đẩy phong trào học tập, lao động sáng tạo trong các nhà trường.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 16 (2021-2022) thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, các tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          (Thể lệ Cuộc thi được đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội Hà Giang http://lienhiephoihagiang.org.vn).
                                                         BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO

                                                          TTN-NĐ TỈNH HÀ GIANG

Mời các bạn tải file DPF tại đây

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 18.
icon Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 18 năm 2023-2024
icon Chuyển đổi số Hà Giang Khoa học Facebook Zalo Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023
icon Hà Giang có 1 đề tài đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2023
icon Họp Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng
icon kết quả đánh giá các mô hình, sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ năm 2023.
icon Hà Giang: Tổ chức chấm mô hình, sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023
icon Học sinh trường THPT Việt Lâm tích cực lao động sáng tạo tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
icon Tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
icon Bốn học sinh Hà Giang đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website