V/v đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 năm 2021.

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố;

- Sở Giáo dục đào tạo;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tỉnh đoàn;

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;

- Báo Hà Giang;

 

         Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) toàn quốc được tổ chức hàng năm do Liên hiệp các Hội KH&KTVN, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Tại tỉnh Hà Giang, ngày 18/11/2020 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-LHH về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15, năm 2021. Tiếp đó, ngày 07/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1686/SGDĐT-GDTrH yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường THPT, THCS&THPT tuyên truyền triển khai Cuộc thi tới các trường phổ thông trên bàn tỉnh.

         Để Cuộc thi sáng tạo TNN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 năm 2021 được triển khai sâu rộng, huy động được đông đảo các em học sinh, TNH-NĐ toàn tỉnh tham gia Cuộc thi, thực hiện Công văn số 200/UBND-KTTH ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai Cuộc thi năm 2021, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh - Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo TNN-NĐ tỉnh Hà Giangđề nghị UBND các huyện/thành phố, các sở, ngành thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Cuộc thi tới cơ sở, cụ thể như sau:
        1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Giáo dục đào tạo
         Theo phân cấp quản lý, đề nghị tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tuyên truyền, triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15, năm 2021 theo tinh thần Công văn số 1686/SGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (năm 2021). Đồng thời lựa chọn các mô hình, sản phẩm dự thi đạt chất lượng gửi huyện/thành đoàn làm đầu mối tổng hợp đảm bảo thời gian quy định.
        2. Tỉnh đoàn
        - Đề nghịtiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo các huyện/thành đoàntuyên truyền, triển khai Cuộc thi bằng các hình thức thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ để phổ biến, khích lệ đông đảo các em học sinh tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch số 72/Kh-LHH ngày 18/11/2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Đồng thời, giao cho các huyện/thành đoàn đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện mô hình, sản phẩm và làm đầu mối tổng hợp các mô hình, sản phẩm dự thi gửi Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đảm bảo thời gian trước ngày 15/7/2021 theo quy định của Thể lệ Cuộc thi.
         3. Sở Khoa học và Công nghệ
         - Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trong việc tuyên truyền, triển khai và đánh giá mô hình, sản phẩm Cuộc thi và hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (đối với các tác giả có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ);        
         4. Báo Hà Giang; Đài phát thanh truyền hình tỉnh

      Tiếp tục đăng tải tuyên truyền thể lệ Cuộc thi trên các kênh thông tin của ngành và các huyện/thành phố; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết giới thiệu các gương điển hình về triển khai Cuộc thi để khích lệ đông đảo thanh thiếu niên, các em học sinh tham gia. Có Thể lệ, phiếu đăng ký, bản thuyết minh Cuộc thi và các văn bản triển khai Cuộc thi kèm theo. Bản mềm được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://lienhiephoihagiang.org.vn/ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang. Mọi chi tiết cần thông tin thêm, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0936343363 (đ/c Ngọc Anh).         
         
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trân trọng đề nghị UBND các huyện/thành phố và các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi quan tâm phối hợp triển khai theo các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND Tỉnh (thay b/c);

- TTr Liên hiệp hội;

- Lưu VT, CV theo dõi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Cao Hồng Kỳ


M ời bạn tải file Văn bản triển khai Cuộc thi TTN-NĐ (liên hiệp các Hội KH&KT) tại đây
Mời bạn tải file Văn bản triển khai Cuộc thi TTN- NĐ (sở giáo dục và đào tạo) tại đây
Mời bạn tải file Thể lệ cuộc thi TTN-NĐ năm 2021 tại đây
Mời bạn tải file Kế hoạch Cuộc thi TTN-NĐ năm 2021 tại đây
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
icon Bốn học sinh Hà Giang đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 17 (2022-2023)
icon Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 16
icon Triển khai kế hoạch tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 2022
icon Đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
icon Thông báo kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 16 (2021-2022)
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Hà Giang lần thứ 16 năm 2021
icon Thông báo kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021)
icon Đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website