V/v đề nghị tổng hợp, hoàn thiện mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 13.

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-BTC ngày 05/11/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên- nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 13; ngày 02/2/2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã ban hành Công văn số 19/LHH-VP đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 13. Trong đó đã đề nghị “UBND các huyện/thành phố giao cho phòng chức năng như: Phòng giáo dục, Huyện/thành đoàn làm đầu mối đôn đốc các trường phổ thông trên địa bàn tuyên truyền triển khai Cuộc thi. Đồng thời chỉ đạo tổng hợp lựa chọn các đề tài, sản phẩm dự thi đạt chất lượng để đăng ký tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ cấp tỉnh theo thể lệ quy định”.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến hạn kết thúc thời gian nhận hồ sơ tham gia Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh (hạn cuối nhận hồ sơ ngày 15/7/2019) theo thể lệ Quy định. Để nâng cao chất lượng Cuộc thi, tạo điều kiện cho đông đảo các em học sinh các trường phổ thông tham gia, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trân trọng đề nghị UBND các huyện/thành phố:

1.     Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố: trước khi tổng kết năm học và cho các em học sinh nghỉ hè, yêu cầu các trường phổ thông trên địa bàn phổ biến, hướng dẫn để các em học sinh hoàn thiện mô hình/sản phẩm dự thi đảm bảo chất lượng.

2.     Yêu cầu các Huyện/Thành đoàn làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng để tổng hợp gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chậm nhất 17h00 ngày 15/7/2019 theo Thể lệ Cuộc thi đã quy định.

3.     Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, P.Minh Khai, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang (địa điểm thay đổi so với Thể lệ).

Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Website: lienhiephoihagiang@org.vn. Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0936343363 (Đ/c Ngọc Anh).

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trân trọng đề nghị./.

         

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Giáo dục và đào tạo;

- Tỉnh đoàn thanh niên;

- TTr Liên hiệp hội;

- Website liên hiệp hội;

- Vnpt - iOffice;

- Lưu VT, VP, Đ/c Ngọc Anh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Cao Hồng Kỳ


Mời các bạn tải Công văn bằng file PDF tại đây
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon V/v tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang Năm 2020
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang Lần thứ 14 (2019-2020)
icon Thể lệ cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 13 (2018-2019).
icon Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018) và phát động Cuộc thi lần thứ 13 (2018-2019)
icon Họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 (2017-2018)
icon Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018)
icon Tin về kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp toàn quốc lần thứ 13 (năm 2016-2017)
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 11 (2016-2017)
icon Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 và phát động Cuộc thi lần thứ 11 (2016-2017)
icon Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 năm 2016
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website