Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (năm 2020-2021)

 KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

 tỉnh Hà Giang lần thứ V (năm 2020-2021)

 


         Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/ 7/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật;

         Căn cứ Quyết định số2134/QĐ-UBND ngày  23 /10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang; 

         Căn cứ Biên bản Cuộc họp ngày13/11/2019 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang;

         Ban tổ chức Hội thi xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ V (2020-2021) với các nội dung như sau:

         I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

         - Mục đích: nhằm tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020-2021) đạt hiểu quả, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tuyên dương những giải pháp sáng tạo mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng góp phần hiệu quả trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang

         - Yêu cầu: Hội thi được triển khai sâu rộng, thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân, các cán bộ khoa học tham gia.

         II.NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

- Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Hà Giang từ năm 2016 trở lại đây.

2. Lĩnh vực dự thi

Các giải pháp dự thi thuộc 6 lĩnh vực sau:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

         - Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

         - Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

         - Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

         - Y dược;

         - Giáo dục và đào tạo.    

          3. Thời gian tổ chức Hội thi:từ lúc phát động Hội thi tháng 11/2019, kết thúc vào 17h00 ngày 25/7/2021.

          4. Các bước tiến hành:

          Bước 1. Tổ chức triển khai phát động Hội thi

          Tháng 11/2019, Ban tổ chức Hội thi tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V (2020-2021); tuyên truyền Thể lệ Hội thi trên các Phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hà Giang, Đài phát thanh và truyền hình Hà Giang, cổng thông tin điện tử của Tỉnh và trên Website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các thành viên Ban tổ chức liên quan; gửi Thể lệ Hội thi tới UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

           Bước 2. Công tác đôn đốc, kiểm tra

           Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi) sẽ phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và đào tạo, Tỉnh Đoàn Hà Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hội thi tới các đơn vị cơ sở thông qua việc gửi văn bản chỉ đạo, các sở ban ngành triển khai theo ngành dọc của mình và cử cán bộ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia dự thi;

           Bước 3. Tiếp nhận, tổ chức chấm các giải pháp dự thi

           + Sau khi công bố Thể lệ Hội thi, Ban tổ chức ban hành Quyết định thành lập Ban thư ký Hội thi để tiếp nhận, tổng hợp các giải pháp dự thi.

           + Thời gian nhận hồ sơ, giải pháp dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến 17h00 ngày 25/7/2021.

           + Nơi nhận: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Điện thoại 0219.3866.159;

           + Từ 25/7 đến 30/7/2021, thành lập Ban thư ký Hội thi và Hội đồng giám khảo để đánh giá các giải pháp dự thi.

           + Từ01/8 – 15/8/2021, tổ chức chấm các giải pháp dự thi

           + Từ 20/8 – 25/8/2021, tuyển chọn các giải pháp tiêu biểu tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) tại Hà Nội.

           Bước 4. Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi:

           Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi dự kiến vào tháng 11/2021.

           5. Kinh phí thực hiện

                5.1. Nguồn kinh phí:

           - Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 2021 và nguồn hỗ trợ khác;

                5.2. Các nội dung chi:

                - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các hoạt động của Hội thi;

                - Chi công tác thẩm định, đánh giá các giải pháp đề tài dự thi.

           - Chi tổng kết; giải thưởng; chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi.

           - Chi phí nhận giải thưởng trung ương, tham dự hội thảo ở trong nước và quốc tế.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

           - Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan phát động Hội thi tới động đảo  các tổ chức, cá nhân tham gia;

           - Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra triển khai Hội thi ở các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố;

           - Trình Ban tổ chức Hội thi thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo Hội thi để tiếp nhận, tổng hợp, lựa chọn các đề tài/giải pháp dự thi co chất lượng để trao giải cấp tỉnh và tham gia Hội thi toàn quốc;

           - Công bố kết quả chấm thi trên phương tiện thông tin đại chúng;

           - Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban tổ chức Hội thi tổ chức tổng kết, trao giải thưởng và phát động Hội thi cho những năm tiếp theo.

           - Lập dự toán kinh phí chi cho Hội thi theo kế hoạch ngân sách nhà nước giao cho Liên hiệp hội hàng năm để thực hiện.

           2. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

           Phối hợp với liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh định kỳ tuyên  truyền Thể lệ Hội thi trên Đài PT&TH tỉnh và Đài các địa phương; đưa tin về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, tấm gương điển hình về sáng tạo kỹ thuật… thông qua các phóng sự, tin bài về Hội thi và kết quả Hội thi.

           Phối hợp với các cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức Lễ trao giải và Phát động Hội thi sáng tạo Kỹ thuật năm tiếp theo.

           3. Báo Hà Giang

           Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh định kỳ đăng  tải Thể lệ Hội thi trên Báo Hà Giang, Báo điện tử Hà Giang và viết các tin, bài triển khai Hội thi, gương điển hình về sáng tạo kỹ thuật để tuyên truyền sâu rộng Hội thi tới các tổ chức, cá nhân tham gia.

           4. Sở Thông tin và truyền thông:

           Phối hợp đăng tải các nội dung thông tin và kế hoạch, thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức và cá nhân có điều kiện tham gia Hội thi.

           5. Sở Khoa học và Công nghệ, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Hà Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban ngành liên quan ban hành công văn chỉ đạo gửi các cơ quan, đơn vị mình theo ngành dọc để tổ chức, triển khai Hội thi; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân giao nộp đề tài/giải pháp dự thi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm bảo thời gian quy định; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, cử thành viên tham gia Ban thư ký, Ban giám khảo Hội thi.

           6. Hội Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai tới các Doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký các giải pháp khoa học kỹ thuật tham gia Hội thi.

           7. UBND các huyện, thành phố

           Tuyên truyền, đôn đốc triển khai Hội thi tới đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia Hội thi.

           8. Sở Tài chính

           Thẩm định dự toán kinh phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định cấp kinh phí cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.

           Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020-2021). Ban tổ chức Hội thi đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh quan tâm phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);

- Các thành viên Ban tổ chức Hội thi;

- Các sở/ngành: KH&CN, Tài chính, GD&ĐT, Thông tin và Truyền thông; Liên Đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Báo Hà Giang, Đài PT&TH tỉnh (P/H); Hội Doanh nghiệp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- TTr Liên hiệp hội;

- Lưu VT, CV theo dõi.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký) 

 

Cao Hồng Kỳ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo Kết quả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon V/v đề nghị phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025)
icon Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025
icon Đánh giá các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2021-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (năm 2022-2023)
icon Công văn + Quyết định Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)
icon Hà Giang: Đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website