Kết quả tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)

 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015), được triển khai theo Công văn số 244/LHHVN-VIFOTEC ngày 10/4/2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là Hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với quy mô toàn quốc. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) có ý nghĩa thiết thực, dành cho mọi tổ chức và cá nhân đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các đề tài, giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế xã hội được tạo ra và áp dụng từ năm 2009 trở lại đây, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang đều có quyền tham dự Hội thi. 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang được tổ chức nhằm động viên, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, các nhà sáng chế trên địa bàn toàn tỉnh về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với tỉnh Hà Giang, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ II (2014-2015) được UBND tỉnh giao cho cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Giang, Hội Nông dân tỉnh, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang phối hợp tổ chức thuộc 6 lĩnh vực dự thi: Công nghệ thông, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo.

Đến nay, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) đã hoàn thành và đạt được một số kết quả.

Về Công tác tổ chức triển khai Hội thi:

Sau khi có văn bản chỉ đạo triển khai Hội thi của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Việt Nam; Liên hiệp hội Hà Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 1328/UBND-NNTNMT ngày 09/5/2014 về việc giao cho Liên hiệp hội Hà Giang chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh có liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015) trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II và giao cho Liên hiệp hội Hà Giang là cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh. Ngày 19/5/2014, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015).

Ban tổ chức Hội thi đã xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng đối với sự thành công của Hội thi. Ngay từ khi tổ chức Hội thi, Ban tổ chức Hội thi đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ Hội thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh bằng các hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai, phát động Hội thi tại tỉnh; gửi công văn triển khai đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh mời tham gia Hội thi; phối hợp với Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đăng tải thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch, thể lệ Hội trên phương tiện thông tin đại chúng.

Liên hiệp hội Hà Giang (cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi) đã phân công các đồng chí thành viên trong Ban tổ chức Hội thi của tỉnh đảm nhiệm phụ trách từng lĩnh vực công việc cụ thể. Trong quá trình tổ chức triển khai, Liên hiệp hội Hà Giang đã thường xuyên phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh có liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hà Giang ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai Hội thi tới các cấp, ngành cơ sở theo hệ thống ngành dọc, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp về Ban tổ chức Hội thi theo đúng kế hoạch Hội thi đã đề ra.

Để đánh giá các đề tài, giải pháp dự thi đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan. Liên hiệp hội Hà Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 về việc thành lập Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ II (2014-2015) gồm 11 thành viên là các nhà chuyên môn, nhà khoa học, nhà quản lý đại diện cho các Sở, ban ngành của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực dự thi. Các thành viên trong Hội đồng giám khảo Hội thi đã làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban tổ chức Hội thi của tỉnh giao cho.

Kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II:

Tính đến ngày 15/8/2015, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) đã nhận được 07 đề tài, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến của 07 tác giả và nhóm tác giả tham gia dự thi thuộc 04 lĩnh vực: Công nghệ thông tin có 01 giải pháp, sáng kiến; Y dược có 04 đề tài, giải pháp, sáng kiến; Giáo dục và đào tạo có 01 đề tài; Lĩnh vực khác (tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân) có 01 đề tài.

Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài, giải pháp tham dự Hội thi, bao gồm: tính mới, tính sáng tạo; đã được áp dụng vào thực tế phục vụ sản xuất, đời sống tại tỉnh và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, phục vụ đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức Hội thi đã chọn được 02 đề tài, giải pháp kỹ thuật đảm bảo các tiêu chí dự thi để đưa vào vòng chấm chung khảo cấp tỉnh; 05 giải pháp, sáng kiến còn lại được trả lại hồ sơ cho các tác giả dự thi để tiếp tục hoàn thiện đề tài, giải pháp tham gia Hội thi lần sau.

Trong 2 ngày 31/8 và 01/9/2015, Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) đã họp, tổ chức đánh giá các đề tài, giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi. Căn cứ các tiêu chí đánh giá với biểu thang điểm chi tiết đối với từng tiêu chí đánh giá gồm: tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, xã hội và khả năng áp dụng của đề tài, giải pháp dự thi. Hội đồng giám khảo đã tiến hành cho điểm đối với từng đề tài, giải pháp dự thi theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)

Phiên họp Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II

Kết quả đánh giá xếp loại giải các đề tài, giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015):

- Đề tài "Nâng cao nhận thức về giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh các trường Trung học Cơ sở tỉnh Hà Giang, do nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đỗ Văn Oai; Hoàng Thị Giang, Dương Thị Thu Loan, Vũ Văn Sử, Nguyễn Thanh Giang (Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang) đạt 88,6/100 điểm, đoạt giải Nhì cấp tỉnh;

- Đề tài "Nghiên cứu kế thừa và phát triển bài thuốc gia truyền viêm đại tràng ứng dụng chữa bệnh trong cộng đồng góp phần thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang, do nhóm tác giả Nguyễn Thị Đức, Phùng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân, Tô Thị Ươm (Hội Đông y tỉnh Hà Giang) đạt 71,5/100 điểm, đoạt giải Ba cấp tỉnh.

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015). Ban tổ chức Hội thi tỉnh Hà Giang đã quyết định trao giải cấp tỉnh cho 02 đề tài, giải pháp kỹ thuật nói trên và chọn cả 02 đề tài, giải pháp kỹ thuật đoạt giải cấp tỉnh để tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015).

Kết quả tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)

Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Nguyễn Thị Dương kết luận tại cuộc họp 

Cao Hồng Kỳ, PCT thường trực Liên hiệp hội Hà Giang

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (năm 2020-2021)
icon V/v triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020-2021).
icon Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ 5 (2020-2021)
icon Báo cáo Kết quả công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu Niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 13 năm 2019
icon Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 4 (2018-2019)
icon Kết quả đánh giá các đề tài/giải pháp sáng kiến tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ ba năm 2017
icon Hà Giang tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 2 (2014-2015) và phát động Hội thi toàn tỉnh lần thứ 3 (2016-2017)
icon Kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)
icon Thể lệ Hội thi sáng tạo khoa họckỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 3 (2016-2017)
icon Báo cáo Kết quả tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website