Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ 5 (2020-2021)

  QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật

tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)

 

 BTC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HÀ GIANG

           Căn cứ Công văn số 4274/UBND-KTN ngày 23 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang V/v triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 2134 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang;

          Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng;

          Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về quy định một số mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

          Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang ngày 13 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TTr UBND tỉnh (B/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);

- Các sở/ban/ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Thường trực Liên hiệp hội;

- Website của Liên hiệp các Hội KH&KT;

- Lưu: VT, CV theo dõi.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký) 

 

 

Cao Hồng Kỳ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT

 

 

 

Mời các bạn tải phiếu đăng ký Hội thi Sáng tạo KHKT năm 2021 tại đây

 THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HÀ GIANG

LẦN THỨ 5 (2020-2021)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:43 /QĐ-BTCHT ngày 25/11/2019

                                                                            của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang)

 

 

 Điều 1. Mục đích, ý nghĩa     

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 năm 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Hà Giang. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Cơ quan tổ chức Hội thi

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ,  Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn Hà Giang, Báo Hà Giang, Đài phát thanh - Truyền hình Hà Giang phối hợp tổ chức.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang là cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ và các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

         2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

         3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

         4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

         5. Y dược;

         6. Giáo dục và đào tạo. 

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có đề tài, dự án khoa học và công nghệ, các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Hà Giang từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức) có cá nhân và tập thể đã tạo ra giải pháp kỹ thuật áp dụng tại tỉnh Hà Giang theo 6 lĩnh vực nói trên đều có quyền đứng tên tham gia Hội thi. Trong trường hợp này, người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi đó. Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Có tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ. Các giải pháp, công trình đã đoạt giải thưởng trong các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang trước đây không được đăng ký tham dự Hội thi lần này.

2. Có khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn tại tỉnh Hà Giang.

3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật – xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở tỉnh Hà Giang, không không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, bao gồm: (1) Phiếu đăng ký dự thi, (2) Bản mô tả giải pháp dự thi và (3) Toàn văn giải pháp dự thi thuộc các linh vực khoa học – kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi;

- Tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc;

- Điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi gồm:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp kỹ thuật đó;

          - Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi: Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc có những sáng tạo hoàn toàn mới;

          - Khả năng áp dụng:giải pháp dự thi được chứng minh hoặc đã được áp dụng có hiệu quả thực tiễn và được Hội đồng khoa học các cấp chấp thuận;

          - Hiệu quả kinh tế: là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết trong và ngoài tỉnh;

          - Hiệu quả kỹ thuật: thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật biết trước đó;

          - Hiệu quả xã hội: cải thiện đời sống, nâng cáo trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động;

             Lưu ý: Bản mô tả giải pháp dự thi cần kèm theo sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa và các tài liệu có liên quan khác như đĩa CD, DVD… các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

             3. Toàn văn Giải pháp dự thi:

             Toàn văn giải pháp dự thi cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp đó. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác. Các tài liêu cần trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

             Điều 7. Nộp và nhận hồ sơ dự thi

             1. Hồ sơ dự thi (02 bộ) đựng phong bì dán kín nộp trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5, năm 2020-2021”(Khuyến khích các tổ chức, cá nhân gửi kèm theo bản mềm điện tử).

2. Nơi nhận hồ sơ, giải pháp dự thi: Liên hiệp các Hội Khoa học vàKỹ thuật tỉnh Hà Giang; Địa chỉ:đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; điện thoại CQ: 0219. 3866159; DĐ: 0936 343 363 (Đ/c Ngọc Anh);Email: lienhiephoihg@gmail.com.

             3. Thời gian nhận, xét duyệt và trao thưởng Hội thi:

             - Thời gian nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi phát động, công bố thể lệ Hội thi đến 17h00 ngày 25/7/2021;

             - Chấm các giải pháp dự thi cấp tỉnh: từ 01/8/2021 đến ngày 15/8/2021;

             - Đăng ký giải pháp tham dự Hội thi cấp Trung ương trước ngày 25/8/2021;

             - Lễ công bố và trao giải cấp tỉnh dự kiến tháng 11/2021;

             4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Đối với các sản phẩm hoặc mô hình dự thi, nếu người dự thi có yêu cầu sẽ được trả lại sau 3 tháng kể từ ngày trao giải.

             Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

           Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức thành lập. Việc đánh giá và xếp loại giải thực hiện bằng phương pháp chấm điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi của tỉnh quy định.

           Điều 9. Giải thưởng

           1. Giải thưởng Hội thi lần thứ 5 (2020-2021) có tối đa:

           - 01 giải nhất, trị giá              30.000.000 đồng.

           - 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:           20.000.000 đồng.

           - 03 giải ba, mỗi giải trị giá:     15.000.000 đồng.

           Và một số giải khuyến khích:   8.000.000 đồng.

          Các giải pháp được Hội đồng giám khảo đánh giá đạt từ giải ba cấp tỉnh trở lên được ban tổ chức chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

          Các tác giả đoạt giải cấp tỉnh được nhận Giấy chứng nhận của Ban tổ chức và tiền thưởng theo quy định. Giải pháp đoạt giải ba tại Hội thi toàn quốc trở lên, Ban tổ chức sẽ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen;

          Ban tổ chức Hội thi sẽ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến và tổ chức Hội thi; cho các tác giả và tập thể đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự đoạt giải cao, đem lại hiệu quả.

          Điều 10. Tài chính

          1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ nguồn sau:

          - Ngân sách nhà nước cấp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

          - Kinh phí tài trợ từ các các tổ chức, cá nhân khác.

          2. Kinh phí dành cho Hội thi được sử dụng cho các nội dung sau:

          - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các hoạt động của Hội thi;

          - Chi giải thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng; chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi.

          - Chi phí tham gia Hội thảo khoa học và nhận giải thưởng ở trung ương và địa phương.

          Điều 11. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

          Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

          Khi tác giả có yêu cầu hoặc Ban tổ chức Hội thi thấy giải pháp cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì Ban tổ chức Hội thi sẽ hướng dẫn cho người dự thi làm thủ tục để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

          Điều 12. Tổ chức thực hiện

          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản theo ngành dọc để chỉ đạo, đôn đốc triển khai Hội thi. Đồng thời tổng hợp, hướng dẫn các tổ tập thể, cá nhân gửi đề tài, giải pháp dự thi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi theo thời gian quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh thường xuyênđăng tải Thể lệ Hội thi trên phương tiện truyền thông, xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh về tình hình triển khai Hội thi để huy động được đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo.

          Điều 13. Điều khoản thi hành.

          Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có Quyết định ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều khoản nào chưa hợp lý, Thường trực Hội thi trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

(Thể lệ Hội thi được đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội Hà Giang http://lienhiephoihagiang.org.vn);

                                             BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO 
                                         KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH HÀ GIANG 

Mời các bạn tải Thể Lệ Hội thi Sáng tạo KHKT tại đây


Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo Kết quả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon V/v đề nghị phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025)
icon Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025
icon Đánh giá các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2021-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (năm 2022-2023)
icon Công văn + Quyết định Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)
icon Hà Giang: Đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website