Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khảo sát đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg tại tỉnh Hà Giang

 Thực hiện Kế hoạch số 483/LHHVN-TCCSH ngày 16/7/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam về khảo sát đánh giá tại một số địa phương; Ngày 03/8/2018, TS. Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng với Lãnh đạo một số Ban chuyên môn của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Ban Tư vấn Phản biện và Giám định xã hội (TVPB & GĐXH), Ban Tổ chức và Chính sách Hội đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang. Đây là tỉnh thứ 10 và cũng là địa phương cuối cùng mà Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lựa chọn khảo sát và đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 10) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tình hình thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động TVPB & GĐXH tại các địa phương trong cả nước. Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có Lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Lãnh đạo đại diện các số Sở, ngành của tỉnh liên quan và đại diện các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang.

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khảo sát đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg tại tỉnh Hà Giang

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam tại tỉnh Hà Giang

          Mục đích của chuyến khảo sát nhằm đánh giá kết quả 10 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 10) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tình hình thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động TVPB & GĐXH trên địa bàn tỉnh; Đánh những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết tại địa phương làm cơ sở báo cáo, đề xuất với Trung ương tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm tốt công tác vận động, tập hợp phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức ở trong và ngoài tỉnh cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh nói riêng trong thời kỳ mới.      

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khảo sát đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg tại tỉnh Hà Giang

Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang báo cáo với Đoàn công tác

          Sau Khi nghe Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tình hình thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động TVPB & GĐXH trên địa bàn tỉnh Hà Giang; nghe ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ý kiến tham gia đóng góp của các Sở, ban ngành của tỉnh Hà Giang để làm rõ hơn về công tác tham mưu của các cấp, các ngành cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, tạo môi trường pháp lý và điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức của tỉnh hoạt động, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Hà Giang nói riêng trong những năm qua. TS, Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã kết luận: Báo cáo đánh giá của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang đã khá rõ nét về kết quả trước và sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương, cụ thể: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới được nâng lên; công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với đội ngũ trí thức được quan tâm; đội ngũ trí thức trong tỉnh ngày càng phát triển và được nâng cao về số lượng, chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho đội ngũ trí thức được chú trọng. Hiện nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh Hà Giang (tính từ trình độ cao đẳng chuyên nghiệp trở lên) có hơn 25.000 người, chiếm 3,4% dân số toàn tỉnh; trong đó có 12 Tiến sỹ, hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có trình độ Thạc sĩ, Bác sỹ chuyên khoa I, Bác sỹ chuyên khoa II; tốc độ gia tăng hàng năm để bổ sung cho đội ngũ trí thức của tỉnh khá dồi dào với số lượng vài trăm sinh viên của con em tỉnh Hà Giang tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học ở trong và ngoài tỉnh; cho đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang đã phát triển được 11 Hội thành viên liên kết, với trên 11 nghìn hội viên hoạt động trên các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Việc ban hành các văn bản chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang: Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/7/2010 của Tỉnh ủy; Công văn số 3348/UBND-NN ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quy định hoạt động TVPB & GĐXH của Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang đã đạo điều kiện pháp lý, môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức của tỉnh Hà Giang phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; tư vấn phản biện, tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy lao động sáng tạo, triển khai các đề tài, dự án đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện. Đối với việc triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014 đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang đã tập hợp hơn 40 chuyên gia, cán bộ khoa học, quản lý đầu ngành ở Trung ương và ở tỉnh tham gia TVPB đối với 21 chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh.

          Để phát huy vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang trong thời gian tới, TS. Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đề nghị:

          Thứ nhất: Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang và các Sở, ban ngành của tỉnh Hà Giang cần tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét ban hành cơ chế, chính sách làm thế nào để lực lượng trí thức của tỉnh hiện tại (trong đó có 12 Tiến sỹ, hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có trình độ Thạc sĩ, Bác sỹ chuyên khoa I, Bác sỹ chuyên khoa II) phát huy được vai trò, tâm huyết, cống hiến công sức, trí tuệ của họ cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh; tỉnh cần phải ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài để Hà Giang có nhiều Tiến sỹ hơn nữa, có đội ngũ trí thức tốt hơn nữa đóng góp cho sự phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tiếp theo.

          Thứ hai: Trong những năm qua, Hà Giang đã làm tốt công tác tôn vinh trí thức, đó là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thông qua tôn vinh tri thức để phát huy vai trò của họ trong việc đóng góp công sức, trí tuệ của họ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, Hà Giang cần phải làm tốt công tác trọng dụng, tôn vinh trí thức, kịp thời động viên trí thức làm động lực để đội ngũ trí thức của tỉnh hăng say đóng góp thiết thực hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khảo sát đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg tại tỉnh Hà Giang
TS, Phan Tùng Mậu, Trưởng Đoàn công tác Liên hiệp Hội Nam phát biểu kết luận

          Thứ ba: Đối với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang cần phải năng động hơn nữa trong việc phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành của tỉnh; làm tốt công tác tập huấn kỹ năng TVPB & GĐXH, xây dựng ngân hàng dữ liệu chuyên gia, xây dựng củng cố đội ngũ trí thức có đủ năng lực để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ TVPB & GĐXH, đề xuất triển khai các đề tài, dự án góp phần đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống.

          Thứ tư: Đề nghị tỉnh Hà Giang cần tiếp tục quan tâm hơn nưa trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương, xem xét việc thành lập Đảng, đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương để làm tốt hơn nữa công tác tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang nói riêng và đất nước nói chung.

          Thứ năm: Về giải quyết một số đề xuất kiến nghị của các Hội thành viên kiến nghị Chính phủ cần sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt, báo cáo các dự án nhận tài trợ từ các tổ chức Phi chính phủ (NGO) nước ngoài (theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài) để giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, tiết kiệm công sức, thời gian của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức NGO nước ngoài, tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi cho các tổ chức NGO địa phương nhận tài trợ, Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp thu ý kiến và có trách nhiệm kiến nghị với Chính phủ, các cơ quan Trung ương xem xét, sửa đổi cho phù hợp

          Buổi chiều ngày 03/8/2018, đồng chí Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thăm và nói chuyện với Cán bộ, nhân viên Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang.

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khảo sát đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg tại tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác Lãnh đạo LHH Việt Nam thăm cán bộ, nhân viên Văn phòng LHH Hà Giang

Sau khi nghe qua báo cáo, chia sẻ về những khó khăn, tình hình công tác tổ chức bộ máy, hoạt động của Văn phòng Liên hiệp Hội Hà Giang, đồng chí Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã nhấn mạnh: Liên hiệp Hội Hà Giang tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2012 đến nay, nhưng cán bộ, nhân viên văn phòng Liên hiệp Hội Hà Giang đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho trên các lĩnh vực thông tin và phổ biến kiến thức KH&KT được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, công tác tư vấn, phản biện được chú trọng và mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội, đã thu hút được nguồn lực từ phía bên ngoài để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong Liên hiệp Hội. Trong thời gian tới, Lên hiệp Hội Hà Giang cần phải tiếp tục cố gắng phát huy hơn nữa nhất là công tác TVPB, ứng dụng KH&CN trong phát triển nông nghiệp và cần phải được nhiều người tham gia; cần phải xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận, phân công chặt chẽ, hỗ trợ tạo điều kiện cho nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Liên hiệp Hội Hà Giang nên chia sẻ kinh nghiệm với các Liên hiệp Hội khác để tham khảo, nghiên cứu áp dụng thực hiện./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hà Giang tập huấn "Phổ biến kiến thức sản xuất chè cho nông dân theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ"
icon Hà Giang: Tổ chức Hội thảo ứng dụng KHCN trong truy xuất nguồn gốc nông sản hàng hóa phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững
icon Hà Giang: Tư vấn phản biện dự thảo chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
icon Hội thảo tập huấn tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án khai thác khoáng sản thông qua công cụ FPIC
icon Hội thảo tập huấn thực thi Quy chế giám sát cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê
icon Khối Giao ước Thi đua các tổ chức Hội của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2018
icon Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo chính sách "về hỗ trợ cán bộ, CCVC, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu"
icon Hội thảo công bằng tài chính liên quan đến quản trị nước, khai thác mỏ và quản trị năng lượng cho khu vực châu Á và Việt Nam
icon Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW trong thời kỳ mới
icon Thông báo tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018, Khối Giao ước thi đua các tổ chức Hội của tỉnh
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website