Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật SĐBS một số điều của Luật Đấu giá tài sản

 Ngày 06/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung (SĐBS) một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên của Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia TVPB ở Trung ương và ở tỉnh.

Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật SĐBS một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Toàn cảnh Hội thảo TVPB dự án Luật SĐBS 1 số điều của Luật Đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Sau 6 năm triển khai thực hiện Luật đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá nói chung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật hiện hành đã phát sinh một số vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo tính bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động đấu giá tài sản cũng như công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với một số Luật có liên quan mới được sửa đổi, ban hành.

Dự thảo Luật SĐBS một số điều của Luật Đấu giá tài sản (phiên bản tháng 9/2023) kết cấu gồm 3 Điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (gồm: sửa đổi, bổ sung, thay thế một số cụm từ, bãi bỏ một số điểm, khoản, điều của Luật Đấu giá tài sản); Điều 2 về điều khoản thi hành; và Điều 3 quy định chuyển tiếp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao về chất lượng của dự thảo Luật lần này sau nhiều lần Quốc hội lấy ý kiến rộng rãi được Cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa. Tuy nhiên, để Luật SĐBS một số điều của Luật Đấu giá tài sản hoàn thiện, đầy đủ và có tính thực thi cao khi được ban hành, đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 8 nội dung, cụ thể là: (i) Quy định ngày làm việc thực hiện thủ tục đấu giá (tại điểm b khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật) quy định là: “các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định”; thực tế, Bộ luật Lao động đã quy định cụ thể thời gian làm việc và những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết trong năm, nay dự thảo Luật lại bổ sung “Ngày làm việc” trong Luật đấu giá tài sản là thừa và không phù hợp với khoản 2 Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, mặt khác tuỳ tình hình cụ thể mà Chính phủ xem xét để bố trí những ngày nghỉ lễ, tết trong năm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp lý (kể cả vào những ngày hành chính), vì vậy Cơ quan soạn thảo Luật không nên bổ sung thêm quy định về ngày làm việc thực hiện thủ tục đấu giá như trong dự thảo Luật này; (ii) Việc quy định niêm yết tài sản là bất động sản tại UBND cấp xã (tại khoản 9 Điều 1 của dự thảo Luật) là không hợp lý mà nên quy định: “chỉ niêm yết đấu giá đối với tài sản là bất động sản tại trụ sở của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, trụ sở của tổ chức có tài sản hoặc nơi cư trú của người có tài sản và nơi tổ chức cuộc đấu giá” là đủ, bởi vì trụ sở UBND cấp xã là cơ quan Nhà nước, nơi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã và không phải cái gì cũng niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã; (iii) Để đảm bảo quyền lợi của người đã nộp tiền đặt cọc trước mà có sự thay đổi về thông tin của cuộc đấu giá (tại điểm 2, khoản 11 Điều 1 của dự thảo Luật), đề nghị Cơ quan soạn thảo bổ dung thêm nội dung “Mọi sự thay đổi thông tin về đấu giá tài sản quy định tại Điều 57.4 phải được sự đồng ý của những người đã nộp tiền đặt trước; trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước không đồng ý với sự thay đổi đó thì có quyền lấy lại tiền đặt trước”; (iv) Dự thảo Luât quy định “Đối với trường hợp người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người tham gia đấu giá ... trước ngày mở cuộc đấu giá”, tuy nhiên để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu giá và nâng cao trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đề nghị Cơ quan soạn thảo bổ sung thêm vào điểm 2a khoản 12 Điều 1 của dự thảo Luật: “khi tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản để người tham gia đấu giá biết”; (v) Để đảm báo tính chính xác của Luật, đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ đoạn cụm từ “trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” ở điểm 5 khoản 13 Điều 1 của dự thảo Luật, vì nội hàm “quy định khác” sẽ do cơ quan nào ban hành và quy định như thế nào? (vi) Để bảo đảm tính khách quan, thận trọng trong giám sát quá trình đấu giá (tại khoản 15 Điều 1 của dự thảo Luật), đề nghị chỉnh sửa quy định “Mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát ....” thành “Mời ít nhất hai người (hoặc Mời hai người) tham gia đấu giá giám sát ...”; (vii) Tại khoản 16 Điều 1 của dự thảo Luật đã bổ sung thêm 5 quyền của người có tài sản đấu giá (các điểm đ1, đ2, đ3, đ4 và đ5 vào sau điểm đ khoản 1 Điều 47 của Luật đấu giá tài sản 2016), đồng thời bổ sung thêm 3 nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá (điểm d1, d2 và d3 vào sau điểm d khoản 2 Điều 47 của Luật đấu giá tài sản 2016), việc bổ sung thêm các quyền, nghĩa vụ cho người có tài sản đấu giá sẽ tạo thêm trách nhiệm quá nặng đối với người có tài sản đấu giá khi thực hiện các quyền, nghĩa vụ mới được bổ sung, mặt khác những quyền mới bổ sung này có thể tạo ra các hệ lụy khó giải quyết như “đ3: Yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng và hủy bỏ việc tổ chức đấu giá trong trường hợp có căn cứ xác định tài sản đấu giá không đủ điều kiện đưa ra đấu giᔓđ4: Yêu cầu đấu giá viên dừng và hủy bỏ việc đấu giá đối với các tài sản ... ”, trong các trường hợp này thì việc giải quyết các chi phí cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên đã chuẩn bị cuộc đấu giá như: chi phí niêm yết, hồ sơ và các chi phí khác cho việc chuẩn bị đấu giá là rất khó khăn cho cả hai bên, vì thế đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc không nên bổ sung thêm các quyền và nghĩa vụ nêu trên vào dự thảo Luật; (viii) Về quy định chuyển tiếp (tại khoản 2 Điều 3 của dự thảo Luật) quy định:“2. Trường hợp người có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chưa thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai thì … thực hiện theo quy định của Luật này”, vì khi ký kết hợp đồng thì cả 2 bên đều chấp thuận thực hiện theo quy định của Luật hiện hành (2016), nay áp dụng theo Luật mới mà trong đó đã bổ sung thêm 5 quyền, 3 nghĩa vụ của người có tài sản, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số vấn đề khác liên quan đến người có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá sẽ tạo ra những điều bất lợi cho các bên trong thực hiện hợp đồng đã ký kết trước ngày Luật mới có hiệu lực, vì vậy đề nghị Cơ quan soạn thảo chỉnh sửa theo hướng: “Các bên đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản năm 2016 trước ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện theo Luật năm 2016 kể cả khi Luật này có hiệu lực”.

Tất cả các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật của các đại biểu được Liên hiệp Hội Hà Giang tổng hợp báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để phản ánh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sắp tới./.

                                                            Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang tập huấn chăm sóc cây Lê tại huyện Đồng Văn
icon Bàn giao hệ thống cấp nước sạch và nước uống trực tiếp do Hội Spejdernes Genbrug, Đan Mạch tài trợ
icon Hội thảo đánh giá công tác quản lý, sử dụng mô hình NTSH và hệ thống CNS, NUHĐ sau bàn giao và đề xuất giải pháp nhân rộng
icon Hội nghị tập huấn kiến thức nuôi Hươu phát triển kinh tế tại Vị Xuyên
icon Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi Hươu sao
icon Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 5
icon SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2023
icon Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
icon Hà Giang có một công trình khoa học được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023
icon Cụm thi đua số 1 - Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website