Hội thảo "Xác định những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam"

 Ngày 02/7/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “Xác định những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam” tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận, lấy ý kiến của các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố, từ đó Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên có thể chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 158-TB/TW (Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương cùng với các tổ chức hội được xác định là hội có tính chất đặc thù theo Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được chuyển thành các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ).

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ KHCN&MT, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và đại diện Lãnh đạo của 26 Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc. GS. TSKH. Đặng Vũ Minh,Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có bài phát biểu chào mừng Hội thảo và mong muốn trong tương lai, Liên hiệp Hội Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí thức KHCN tại địa phương góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Đại diện Liên hiệp Hội Việt Nam, Ông Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội báo cáo với Hội thảo về các nhóm nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam và quá trình diễn ra sự thay đổi, bổ sung nội dung các nhiệm vụ từ khi thành lập (năm 1983) đến nay; theo đó, các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam được quy định trong Điều lệ thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các nhiệm kỳ Đại hội để đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn, phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức với bối cảnh, lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cụ thể: Từ khóa II, Liên hiệp Hội Việt Nam có 3 nhóm nhiệm vụ, khóa III có  4 nhóm nhiệm vụ, khóa IV có 7 nhóm nhiệm vụ, khóa V-VI có 5 nhóm nhiệm vụ và đến khóa VII, Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định 05 nhóm nhiệm vụ. Các nhóm nhiệm vụ này thường xuyên được phát triển, bổ sung, hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong từng giai đoạn phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, phù hợp với bối cảnh và lịch sử phát triển KT-XH của đất nước, đồng thời các hoạt động ngày càng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Để chuẩn bị và chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng, căn cứ vào quá trình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã được Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trình Ban Bí thư xem xét, Liên hiệp Hội Việt Nam đã xác định 5 nhiệm vụ chính là nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, gồm:

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tạo môi trường dân chủ, rộng mở để thu hút trí thức. Tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với Đảng và Nhà nước;

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trí thức, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng giúp trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc;

3.Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức;

4.Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Là đầu mối tổ chức các diễn đàn khoa học để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước cả ở Trung ương và địa phương.

5.Truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; tổ chức phong trào sáng tạo của quần chúng nhân dân, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo KH&CN; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN.

Hội thảo

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, tập trung vào các nội dung như góp ý các nhiệm vụ đề xuất Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, thực trạng thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các địa phương trong thời gian qua và các kiến nghị, đề xuất về điều kiện đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ đó.Qua hơn 20 ý kiến tham luận của các đại biểu cho thấy các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố đều có sự nhất trí cao với 05 nhóm nhiệm vụ Liên hiệp Hội Việt Nam đề xuất Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có nhiều trăn trở và kiến nghị, theo đó, một mặt các địa phương cần phải chủ động hơn nữa, phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, góp phần xây dựng đất nước. Mặt khác, các đại biểu cũng kiến nghị với Đảng Nhà nước bên cạnh việc giao nhiệm vụ cũng đảm bảo các điều kiện về nhân sự, tổ chức và một số điều kiện khác để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu, trình Ban Bí thư thông qua Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là Đề án quan trọng và là cơ sở để Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao trong thời gian tới.

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hà Giang toor chức Hội thảo chia sẻ thông tin về thu - chi phí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
icon Liên hiệp Hội Hà Giang Hội thảo TVPB chính sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
icon Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 7 bàn triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang
icon Hà Giang tổ chức Hội thảo về tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin (TCTT) trên địa bàn tỉnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang khởi động dự ánkhoa học công nghệ "Nhà tiêu hợp vệ sinh và triển khai mô hình nước uống học đường"
icon Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ
icon Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài TVPB đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa tỉnh Hà Giang
icon Liên hiệp Hội Hà Giang: Trao học bổng "Chắp cánh"
icon Hà Giang tập huấn "Phổ biến kiến thức sản xuất chè cho nông dân theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ"
icon Hà Giang: Tổ chức Hội thảo ứng dụng KHCN trong truy xuất nguồn gốc nông sản hàng hóa phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website