Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo xây dựng Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/4/2010 của Bộ Chính trị

 Thực hiện Công văn số 135/UBND-KTTH ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 29/01/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hà Giang đã chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh tổ chức Hội thảo: Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Chương trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủychỉ đạo về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X vềtiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội.

Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo xây dựng Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/4/2010 của Bộ Chính trị

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã khẳng định những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội Hà Giang sau 10 năm đi vào hoạt động: Liên hiệp Hội Hà Giang đã có bước phát triển khá mạnh mẽ và rộng khắp trên địa bàn tỉnh, từ 06 hội thành viên ban đầu mới thành lập, đến nay đã phát triển lên 11 hội thành viên với 10.025 hội viên liên kết; thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia vào hoạt động của Liên hiệp Hội; vai trò, vị trí và uy tín của Liên hiệp Hội Hà Giang ngày càng được nâng cao và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ (KH&CN) triển khai trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, qua trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội, các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự trên phương tiện thông tin đại chúng; thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo thông qua việc phối hợp tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam trên địa bàn tỉnh; hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN đã được quan tâm triển khai; hoạt động KH&CN đã từng bước được đẩy mạnh, góp phần đưa tiến bộ KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của các cấp, ngành trong tỉnh chưa đạt kết quả mong muốn; tổ chức, bộ máy của cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chưa được củng cố, kiện toàn thống nhất từ Trung ương đến tỉnh; vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội tỉnh chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị và chưa trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh từ Trung ương đến địa phương theo mục tiêu Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Bộ Chính trị theo tinh thần Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư với quan điểm, mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máyLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnhđủ tầm để triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Dự thảo đã đề ra 04nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: (i) Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, sớmthành lập Đảng đoàn và xây dựng Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (ii)Tiếp tục thể chế hóa, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội tương đương như các tổ chức chính trị - xã hội khác theo tinh thần của Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị và Công văn số 243/BNV-TCPPCP ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ; (iii) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh trên cơ sở đảm bảo và phát huy tính chất của tổ chức chính trị - xã hội’ (iv) Đổi mới, hoàn thiện nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;tăng cường mối quan hệ giữa trí thức với cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy dân chủ, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo KH&CNnhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức KH&CN tham gia vào hoạt động hội, đóng góp công sức, trí thệ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang ngày càng thêm giàu, đẹp./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Lễ ký kết, trao hợp đồng gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống lọc nước sinh hoạt và nước uống trực tiếp cho một số trường học trên địa bàn tỉnh
icon Hợp tác xã Nông sản dầu lạc Đồng Yên đoạt Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2020
icon Thông báo Tuyển chuyên gia giám sát kỹ thuật lắp đặt, vận hành hệ thống cấp nước sạch và nước uống học đường
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tư vấn, phản biện, góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
icon Hội thảo tư vấn phản biện, đánh giá những nút thắt, hạn chế chủ yếu trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết Hà Giang
icon Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tập huấn PBKT về ứng dụng KHKT trong cải tạo vườn tạp, thúc đẩy kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân địa phương
icon Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
icon Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtHà Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII (2020-2025) đã thành công tốt đẹp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website