Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

 Thực hiện Công văn số 505/UBND-KTTH ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện (TVPB) cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh năm 2021, theo đề nghị của Sở Công thương tỉnh Hà Giang tại Công văn số 376/SCT-QLTM ngày 13/4/2021 về việc đề nghị tổ chức TVPB, góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngày 26/4/2021, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang đã tổ chức Hội thảo TVPB đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội thảo TVPB có Lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các chuyên gia TVPB, Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang chủ trì Hội thảo.

Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Toàn cảnh Hội thảo tư vấn, phản biện

Theo nhận xét của Hội đồng phản biện: Dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được cơ quan chủ trì soạn thảo (Sở Công thương tỉnh Hà Giang) thực hiện công phu, nghiêm túc. Tuy nhiên, nội dung của bản dự thảo về định hướng phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025 còn chung chung, chưa đánh giá được đầy đủ thực trạng, cũng như tiềm năng, lợi thế về phát triển hạ tầng thương mại của tỉnh; về quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển chưa sát thực tế, chưa có tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 10 năm (2021-2030); nhiệm vụ và giải pháp phát triển hạ tầng thương mại của tỉnh đề ra chưa có tính đột phá, đi tắt đón đầu, lợi thế đi sau; định hướng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh chưa có tính đồng bộ, kết nối liên thông giữa các ngành, lĩnh vực, từng bước phát triển hiện đại hóa theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với xu thế chung phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là thời ký Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý, bổ sung thêm các giải pháp, chính sách, định hướng về phát triển kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh Hà Giang với tầm nhìn tổng thể và dài hạn hơn cho cả giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó nên ưu tiên tập trung đầu tư các công trình quan trọng, các công trình có tính lan tỏa kết nối với các trung tâm kinh tế, bao gồm các loại hình hạ tầng thương mại hiện đại như: siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, kho hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm…; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội nhằm đổi mới đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, huy động các nguồn lực đầu tư theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để tạo diện mạo mới cho tỉnh. Ngoài ra, cần bổ sung thêm nội dung đánh giá về đội ngũ doanh nhân của tỉnh làm cơ sở để định hướng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thương mại từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong xu thế hội nhập; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một cách có hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, giao dịch, bán hàng và thanh toán…

Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Hội đồng phản biện cũng đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại cho cả giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch xúc tiến thương mại cụ thể cho từng năm; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các công trình, dự án đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thương mại, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các loại dịch vụ hỗ trợ kinh doanh…

Sở Công thương Hà Giang - Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, góp ý của Hội đồng phản biện để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tập huấn PBKT về ứng dụng KHKT trong cải tạo vườn tạp, thúc đẩy kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân địa phương
icon Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo xây dựng Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/4/2010 của Bộ Chính trị
icon Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtHà Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII (2020-2025) đã thành công tốt đẹp
icon Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp
icon Hội thảo "Sáng tạo Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020"
icon Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong công cuộc xây dựng đất nước giai đoạn 2021-2030
icon Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2020
icon Hà Giang: Hội thảo tư vấn phản biện, góp ý đối với dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website