Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 tại cơ quan Liên hiệp hội Hà Giang

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chương trình số 33- CTr/TU ngày 27/3/2012 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 133A-HD/BTGTW ngày 27/10/2014 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về việc "Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014 và tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015".

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Hà Giang triển khai thực hiện nội dung kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015 tại cơ quan thường trực Liên hiệp hội gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang trở thành nề nếp, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.

- Phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị những năm qua, tiếp tục chỉ đạo lấy việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang làm vị trí trung tâm trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Trong quá trình triển khai phải vừa bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Tổ chức nghiêm túc việc học tập nội dung chuyên đề năm 2015

1.1. Nội dung học tập

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung chủ đề giai đoạn 2011-2015: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và chủ đề năm 2013, 2014 cùng với quán triệt về 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang năm 1961.

- Tập trung nghiên cứu, học tập để có nhận thức sâu sắc về nội dung chủ đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” theo Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW, ngày 03/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

1.2. Hình thức và thời gian tiến hành

Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức và hội viên học tập về nội dung chuyên đề xong trước tháng 02/2015. Đồng thời, hàng tháng, tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, hội viên sinh hoạt theo chuyên đề, thảo luận về phương pháp phấn đấu “làm theo”.

2. Tiếp tục xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. Nội dung triển khai

2.1.1. Rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức

Trên cơ sở các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xây dựng năm 2013, 2014, đơn vị tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức năm 2015 theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ chủ đề học tập năm 2015 và các gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung chủ yếu về chuẩn mực đạo đức, cơ quan sẽ lựa chọn, bổ sung vào chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị cho phù hợp:

- Về phẩm chất “trung thực, trách nhiệm”: Thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc; luôn chân thật trong từng lời nói, hành động, nói đi đôi với làm; tự xác định những công việc cần làm, có ý thức đúng đắn về việc làm, trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác đang đảm nhiệm; trung thực, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân; trung thực, trách nhiệm với bạn bè, đồng chí, với tổ quốc và nhân dân; nỗ lực hành động vì chân lý, luôn nhận rõ “phải, trái, đúng, sai”, kiên quyết bảo vệ chân lý.

- Về phẩm chất “gắn bó với nhân dân”: Luôn coi nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh, biết huy động sức mạnh của dân để xây dựng Đảng; luôn xác định mọi việc làm phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; luôn gần dân, nghe dân nói, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn yêu dân, kính dân, tin tưởng nhân dân; luôn đặt lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích bản thân.

- Về phẩm chất “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”: Luôn nhận thức sâu sắc “Đoàn kết là then chốt của mọi sự thành công”; luôn thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là mục đích phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tầm quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải có trách nhiệm duy trì và bảo vệ truyền thống đoàn kết của Đảng, của dân tộc; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; kiên quyết chống lại các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng, lãng phí”, “xa dân”.

2.1.2. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết thực hiện

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế những năm trước trong công tác triển khai, năm 2015, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đảng viên xác định rõ vị trí công tác để đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung, việc “làm theo” cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ của bản thân để dễ phấn đấu, dễ đánh giá, dễ ghi nhận. Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 tiếp tục thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, người đứng đầu gương mẫu thực hiện trước, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cán bộ, đảng viên cùng thực hiện.

2.2. Thời gian và hình thức tiến hành

- Thời gian hoàn thành việc rà soát, bổ sung chuẩn mực và tổ chức đăng ký, cam kết, báo cáo việc đăng ký thực hiện tại chi bộ trước ngày 28/02/2015.

- Thời gian tổ chức cho từng đảng viên báo cáo kết quả thực hiện tại chi bộ, cơ quan, đơn vị từ tháng 6/2015.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm “nêu gương” của đảng viên, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu

          Mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, căn cứ vào vị trí công tác tự xác định những nội dung, việc làm cụ thể để thực hiện tốt trách nhiệm “nêu gương” và “làm gương” trước tổ chức và quần chúng nhân dân về những nội dung sau:

          - Gương mẫu trong việc xây dựng kế hoạch, đăng ký, cam kết và tự giác, trung thực trong việc tu dưỡng, rèn luyện, báo cáo kết quả thực hiện “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, các phẩm chất, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được học tập từ các năm trước và về 3 phẩm chất cơ bản được xác định trong chủ đề học tập, làm theo năm 2015 gồm: “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

          - Gương mẫu, tự giác, trung thực trong thực hiện việc nêu gương theo Quy định 652-QĐ/TU và Qui định 653-QĐ/TU ngày 06/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          - Gương mẫu, tự giác, trung thực trong thực hiện trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 8/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị 

          4.1. Nội dung thực hiện

4.1.1. Đối với mỗi cá nhân

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tập trung rèn luyện và làm theo nội dung: "Trung thực, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính bằng ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công vụ”.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tập trung rèn luyện và làm theo nội dung: “Trung thực, trách nhiệm, luôn luôn nâng cao cảnh giác; đoàn kết giúp đỡ nhân dân, dựa vào lực lượng nhân dân; luôn có quyết tâm khắc phục khó khăn để làm trọn nhiệm vụ”.

- Mỗi cán bộ, đảng viên ở xã phường, thị trấn, doanh nghiệp thì rèn luyện và làm theo nội dung: “Trung thực, trách nhiệm, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình, doanh nghiệp và địa phương”.

4.1.2. Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan tiếp tục thực hiện tốt những công việc sau:

- Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; khắc phục tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối nhân dân. Trung thực và trách nhiệm góp phần để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phẩm chất “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” để góp phần xây dựng con người Hà Giang yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức. Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất để bàn biện pháp giải quyết, khắc phục; xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi  tham ô, lãng phí, mất dân chủ, sâm hại đến lợi ích chính đáng của người dân.

- Tổ chức tốt Đại hội chi bộ theo qui định của Điều lệ Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp uỷ khóa mới đáp ứng được các tiêu chuẩn theo qui định chung, đặc biệt có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, khả năng đoàn kết, qui tụ, tập hợp nhân dân; trung thực, trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

          4.2. Hình thức và thời gian tiến hành

          Chi bộ, cơ quan thực hiện công việc này trong các kỳ sinh hoạt thường kỳ và tiến hành trong cả năm 2015.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5.1. Về công tác kiểm tra, giám sát

Cấp ủy thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Định kỳ 6 tháng, chi bộ tổ chức kiểm tra tại cơ quan mình về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

5.2. Về công tác tổ chức sơ kết, tổng kết

Việc sơ kết và tổng kết về thực hiện kế hoạch này được tiến hành cùng với sơ kết và tổng kết năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang" lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian được xác định tại Kế hoạch 156-KH/TU, ngày 09/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

6 Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, biểu dương, khen thưởng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang" lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020); tăng cường công tác lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để phong trào đạt hiệu quả, chất lượng.

Làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 10/8/2012 của Tỉnh ủy về các hình thức biểu dương, khen thưởng, tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cấp ủy, cơ quan tăng cường công tác chỉ đạo việc đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, cổ động về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đề án số 06-ĐA, ngày 21/01/2013 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Hà Giang trong tình hình mới”. Vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực tham gia viết bài về ”Gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đăng trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 tại đơn vị mình theo tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Định kỳ 6 tháng, 1 năm chi bộ, cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào theo quy định./.

Cao Hồng Kỳ, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Giang. 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 7 bàn triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang
icon Hà Giang tổ chức Hội thảo về tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin (TCTT) trên địa bàn tỉnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang khởi động dự ánkhoa học công nghệ "Nhà tiêu hợp vệ sinh và triển khai mô hình nước uống học đường"
icon Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ
icon Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài TVPB đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa tỉnh Hà Giang
icon Liên hiệp Hội Hà Giang: Trao học bổng "Chắp cánh"
icon Hà Giang tập huấn "Phổ biến kiến thức sản xuất chè cho nông dân theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ"
icon Hà Giang: Tổ chức Hội thảo ứng dụng KHCN trong truy xuất nguồn gốc nông sản hàng hóa phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững
icon Hà Giang: Tư vấn phản biện dự thảo chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
icon Hội thảo tập huấn tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án khai thác khoáng sản thông qua công cụ FPIC
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website