Hà Giang tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn mới 2021-2030

 Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam, ngày 26/8/2022, Liên hiệp Hội Hà Giang đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện (TVPB)“Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030”.

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp KH&CN của tỉnh; đại diện các Hội thành viên, các chuyên gia TVPB ở Trung ương và ở tỉnh: TS. Phan Tùng Mậu, nguyên PCT Liên hiệp Hội Việt Nam; TS. Nguyễn Thành Vinh, nguyên Hàm vụ trưởng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu trí thức KH&CN của tỉnh;đại diện Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan truyền thông ở Trung ương và ở tỉnh.

Hà Giang tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn mới 2021-2030
Toàn cảnh Hội thảo tư vấn, phản biện.

Tại Hội thảo có 20 báo cáo tham luận của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị; các chuyên gia TVPB;các nhà khoa học, quản lý;các Hội thành viên Liên hiệp Hội đã được trình bày làm rõ: Thực trạng, vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và trí thức KH&CN của tỉnh Hà Giang nói riêng đóng góp cho sự phát triển tỉnh Hà Giangtrong những năm qua,đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN với sự nghiệp phát tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030 theo nội dung tinh thần Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Các báo cáo tham luận Hội thảo nêu rõ: Đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để trí thức của tỉnh Hà Giang phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Thông qua các hội nghị, hội thảo TVPB, diễn đàn khoa học, các vấn đề quan trọng của tỉnh đã được đưa ra thảo luận để tranh thủ ý kiến của đông đảo lực lượng trí thức đang công tác tại các cơ quan, ban ngành của tỉnh, hình thành cơ chế tăng cường vai trò TVPB&GĐXH của đội ngũ trí thức trong việc hoạch định, đề ra các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, so với mặt bằng dân số thì lực lượng trí thức của tỉnh Hà Giang còn chiếm tỷ lệ rất thấp, chất lượng cũng chưa cao so với yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đóng góp của đội ngũ trí thức còn chưa tương xứng với tiềm năng. Đội ngũ trí thức KH&CN chưa phát huy hết vai trò của mình đối với hoạt động TVPB&GĐXH nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh; công tác tuyên truyền chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhất là việc ứng dụng đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế.  

Hà Giang tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn mới 2021-2030
Chuyên gia TVPB Trung ương tham gia ý kiến tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra05 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tập hợp, phát huy vai trò,sức mạnhtrí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới, cụ thể:

Một là: Cần nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới 2021-2030, làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thấm nhuần sâu sắc chủ trương của Đảng, xóa bỏ các biểu hiện định kiến hẹp hòi, mất dân chủ, công bằng trong sử dụng, đãi ngộ trí thức, chú trọng tạo ra môi trường tự do về tư tưởng cho các hoạt động sángtạo của trí thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể, đơn vị sản xuất, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trí thức tích cực cống hiến công sức, trí tuệ đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là:Các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo và kiểm tra việc thể chế hoá các nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết của Trung ương về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”thành các chính sách, chế độ, chế tài, quy chế cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đổi mới phương thức tập hợp, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, xây dựng cơ chế phù hợp để đội ngũ trí thức của tỉnh có thể tham gia vào một số chương trình, dự án, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy, thu hút, giữ chân những cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường nghề, cao đẳng, đại học trong và ngoài nước đến làm việc tại tỉnh, hằng năm cần bố trí một phần kinh phí trong tổng chi thường xuyên ngân sách của tỉnhkết hợp với huy động các nguồn lực trong các doanh nghiệp, xã hội để thực hiện việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ba là:Nâng cao nhận thức đối với đội ngũ trí thức của tỉnh ý thức sâu sắc được vai trò, vị trí của mình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong thời đại của cuộc CMCN4.0;chủ động nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, phát huy ý thức tự lực tìm tòi, sáng tạo để có nhiều sáng kiến mới có giá trị áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thực tiễn đời sống; thường xuyên đổi mới tư duy, đổi mới hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân.

Bốn là:Tiếp tục củng cố, kiện toàn, thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, trên cơ sở đó thiết lập cơ chế phối hợp liên kết giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên và giữa các Hội thành viên với nhau, giữa Liên hiệp Hội với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội; củng cố các tổ chức Hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội thực chất là đổi mới phương pháp, cách thức và hình thức hoạt động nhằm thực hiện được chức năngnhiệm vụ của Liên hiệp Hội phù hợp với điều kiện chung của đất nước và vị thế của địa phương trong thời kỳ mới.

Năm là:Liên hiệp Hội Hà Giang và các Hội thành viên cần phải bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là bám sát 5 nhiệm vụ và 3 đột phá được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhệm kỳ 2020-2025; trong đó chú trọng các nhiệm vụ và các khâu đột phá gắn với năng lực, sở trường và khát vọng “dấn thân” của đội ngũ trí thức KH&CN để tổ chức các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, xứng đáng là ngôi nhà chung làm tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN ở trong và ngoài tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; bên cạnh đó, đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh Hà Giang cần phải thể hiện xứng đáng là lực lượng tiên phong, là tinh hoa góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra: “Đến năm 2030 là tỉnh có KT-XH phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc và đến năm 2045 là tỉnh có KT-XH trung bình khá của cả nước”.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang sẽ tổng hợp báo cáo,tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét,vận dụng nhằm tập hợp phát huy vai tròcủa đội ngũ trí thức KH&CNcủa tỉnh tích cực đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn tiếp theo 2021-2030./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
icon Hội thảo Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hộinhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Có hướng dẫn mới về cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
icon Tư vấn phản biện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, bứt phá của Liên hiệp hội Hà Giang trong năm 2015
icon Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
icon Liên hiệp Hội Việt Nam đẩy mạnh tư vấn phản biện
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website